ХООЧУН ЖУРНАЛИСТ, ХҮНДҮЛҮГ ЧОГААЛЧЫГА БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Тывада билдингир херээжен чогаалчы, журналист, кыжырыг, дузаашкын аян-хөөннүг чогаалдарны бижип чоруур тускай үннүг Лидия Херлииевна Иргиттиң чогаадыкчы ажыл-ижиниң 50 чыл, «Ава» солунун тургузуп үндүрүп эгелээнинден бээр 10 чыл болган байырлалын чогаалга сонуургалдыглар болгаш шүлүкчүнүң мөгейикчилери ноябрь 21-ниң хүнүнде Тыва культура (…)

Республика Тыва и Республика Саха (Якутия) – дружеские и научные связи

Директор Института Елена Куулар сегодня приняла онлайн-участие в торжественном заседании, посвященном созданию Центра изучения, сохранения и развития родных языков Академии наук Саха (Якутии) и 70-летию видного государственного и общественного деятеля, доктора педагогических наук Феодосии Габышевой. С приветственным словом и поздравлениями выступили (…)

Тываның өөредилге яамызының Национал школа хөгжүдер институду бөгүн Таңды кожууннуң өөредилге эргелелинде «Тыва дылды, чогаалды башкылаарының чугула айтырыглары» деп үнүүшкүннүг семинарны эрттирип келген

Ооң киржикчилери – кожууннуң төрээн дыл болгаш чогаал башкылары, уруглар садтарының кижизидикчи башкылары база кожууннуң өөредилге эргелелиниң методистери. Семинарның илеткелчилеринге сөстү берип тура, Таңды кожууннуң өөредилге эргелелиниң методкабинет эргелекчизи А.Э. Монгуш кожууннуң баштаар чери, өөредилге эргелели төрээн дылды кадагалаарынче, сайзырадырынче (…)

Тыва литературада өг-бүле кижизидилгези

Таңдыга болган семинарның база бир киржикчизи – Национал школа хөгжүдер институттуң директорунуң оралакчызы Эрик Норбу. Ол “Тыва литературада өг-бүле кижизидилгези” деп темага илеткелди кылган. Тыва чогаалда өг-бүле кижиниң хевирлеттинериниң кол “уязы” кылдыр илереттингенин тодаргай чижектерге даянып тайылбырлап бадыткаан. Тыва литературада (…)

Башкы, методист, шүлүкчү

Римма Карбыевна Ооржак – 41 чыл дургузунда төөгү башкылап, улусчу ужурлар, чурт-шинчилел бөлгүмнерин удуртуп, школага музейни ажыдып, сайзырадып келген башкы. Хөй салгалдарының дагдыныкчы башкызы. ТР-ниң башкылар билии бедидер институдунга төөгү кафедразын эргелекчилеп, Кызыл кожууннуң чагырга чериниң өөредилге килдизинге методистеп, Элегес-Аксының суму (…)

Тыва школа хөгжүдер институттуӊ этнопедагогиктиг шинчилелдер лабораториязыныӊ ажылдакчылары «Өг-бүле педагогиказы: үндезин тыва кижизидилге» дугайында өөредиглиг семинарын уламчылап турар

Институттуң директорунуң оралакчызы Эрик Норбу “Өг-бүле кижизидилгези тыва чогаалда”, «Чаш назынның навигаторлары» деп шимчээшкинниң школа директорларының чөвүлекчилери-биле ажылдаар удуртукчу Сергей Лопсан “Аныяк өскенниң амыдыралда туружу: бодунуң келир үези дээш харыысалгазы, эртем-сургуул, ажыл-агый, мергежил чедип алырының айтырыглары”, Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг шинчилелдер (…)

Өг-бүле педагогиказы: үндезин тыва кижизидилге

Кызылдың 9 дугаар гимназиязында ноябрьның 8-тен 10-га чедир “Өг-бүле педагогиказы: үндезин тыва кижизидилге” деп өөредиглиг семинар эртип турар.Ноябрьның 8-те Национал школа хөгжүдер институдунуң этнопедагогиктиг шинчилелдер лабораториязының эргелекчизи Алевтина Шаалы өг-бүле педагогиказының эртемде туружунуң база сайзыралының дугайында, Тываның улустуң башкызы Валентина Домур-оол (…)

С. Сарыг-оолдуң 115 харлаанынга

Тыва дылдың туураан шевери Тываның уран чүүлүн, культуразын, ооң иштинде чечен чогаалды, улус өөредилгезин, ниитизи-биле чырыдыышкынны бодап келгеш, өндүр улуг үндезилекчи чогаалчывыс Степан Агбаанович Сарыг-оолду сактыры шуут албан апаар. Ооң бодунуң арттырып каан сактыышкыннарлыг чогаалдарынга үндезилеп алгаш, кайгамчык чогаалчывыстың эге (…)

Тыва дыл – чоннуң өнчүзү

Бо хүннерде Кызыл хоорайда 16 дугаар Лицейге болган ужуражылгага Тываның Улустуң чогаалчызы Мария Күжүгет база шүлүкчү, литературовед, Россия Федерациязының Улус өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, ТР-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Лидия Ооржак өөреникчилерге школа программазында тыва чогаалчыларның чогаалдары-биле таныштырылганы кылганы база бир солун (…)