Тыва улустуң шаандан тура ойнап келген оюннарының бирээзи — кажык

Кажык дээрге бода азы шээр малдың будунда чода биле майык кезээнге чоруур бичии сөөк болур. Бистиң өгбелеривис кажыктың дөрт талазын дөрт чүзүн мал илередип турар деп доктаадып, кажыкты ойнаарак хевирлиг ажыглап чорааннар. Ол дээрге-ле аът, инек, хой, өшкү болур. Педагогика эртемнериниң (…)

Методика. Е. Танованың «Дүжүметке тураскаал” деп шиизинге бөлгүм ажылын чорудары

Өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттарының база бир негелделериниң бирээзи – класстан дашкаар чорудар ажылдар болур. Бөлгүм ажылы – класстан дашкаар чорудар ажылдарның бир хевири. Үстүкү класстарның өөреникчилеринге Е.Д. Танованың чогаадыкчы ажылында уран чогаалдың өске хевирлеринден элээн онза ылгалдыг шии жанрынга бижээн «Дүжүметке (…)

Апрель 3-тен 8-ке чедир Россияның профессионал мергежил – 2023 мөөрейиниң республика чадазы болуп эртер. Хемчегге белеткел ажылы идекпейлии-биле чоруп турар. Бо чылын мөөрей 9 аңгы хевирге болурун сагындыраалы

«Чылдың башкызы»;«Чылдың аныяк башкызы»;«Чылдың кижизидикчи башкызы»;«Төрээн дылдар башкыларының Россия чергелиг мастер-клазы»;«Психолог башкы»;«Чылдың директору»;«Чылдың тергиин эр башкызы – лидер болгаш дагдыныкчы»;«Кижиниң кижизидикчизи»;«Чылдың мастери». Тывага «Чылдың башкызы» мөөрейни 1990 чылдан сайзырадып эгелээн. Россия мөөрейинге регионнуң башкылары бедик профессионал мергежилин болгаш чогаадыкчы чаяанын (…)

«Төрээн дылдар башкыларының Россия чергелиг мастер-класс – 2023» деп мөөрейге уткуштур

Март 2-де «Төрээн дылдар башкыларының Россия чергелиг мастер-класс – 2023» мөөрейинге республика деңнелинге киржир башкыларга өөредиглиг семинарны Национал школа хөгжүдер институт Кызылдың ийи дугаар школазының баазазынга организастап эрттирген. Семинарга ыраккы Мөңгүн-Тайга, Бай-Тайга, Сүт-Хөл, Барыын-Хемчик, Тожу, Эрзин, Тес-Хем болгаш төп кожууннардан (ниитизи-биле (…)

Национал школа хөгжүдер институт бүдүн Россия чергелиг “Төрээн дыл болгаш төрээн чогаалдың тергиин башкызы” деп профессионалдыг мөөрейниң регионалдыг чадазын чарлап тур

Киржириниң дугайында билдириишкиннерни 2023 чылдың март 10-га дээр irnsh_tuva@mail.ru электроннуг адресче чорудар. Харылзажыр телефону: +7(39422) 6-17-52. Регионалдыг чадага кожуун бүрүзүнден бир башкы киржип болур. Кызыл хоорайдан – дөрт кордакчыны чөпшээреп турар. Киржикчилерниң башкы стажы ийи чылдан эвээш эвес болур ужурлуг. Регионалдыг чаданың (…)

В Кызыле прошел республиканский турнир по тувинским национальным настольным играм

Сегодня в Ресурсном центре этнопедагогики на базе гимназии№ 9 города Кызыла был проведен республиканский турнир по тувинским национальным настольным играм. Мероприятия организовано Институтом развития национальной школы. Основной целью турнира явилось приобщение детей и молодёжи к народным традициям, языку, культуре тувинского народа (…)

«Эртине-байлаам – тыва дылым»_2023 деп мөөрейни чарлап тур бис

Хүндүлүг өөреникчилер, ада-иелер, башкылар! Национал школа хөгжүдер институттуң http://irnsh.ru деп күрүне сайтызында болгаш ВКонтакте деп социал четкиде арнында онлайн-викторина «Эртине-байлаам – тыва дылым»_2023 деп ссылкаже кирип, викторинага киржиринче силерни чалап тур бис! https://onlinetestpad.com/3xyydnhu7rpdg Викторина дараазында чурум ёзугаар эртер: викторинаның ссылказы 14.00 шактан 15.00 (…)

Шагаа деп чүл?

Кандыг-даа чон эрги чылды үдеп, чаа чылды уткуур чаңчылдыг. Тывалар шагдан тура бир чыл эргилип, өскези келир душта, улуг байырлалга оваарымчалыг белеткенип чораан. Чүге дээрге удавас чаа чыл төрүттүнер, ол кандыг-даа бооп болур. Чаа чыл чаш кижи төрүттүнери-биле дөмей. Багай (…)

Тоолай чылының им-демдээ

Тываның IX-ку Камбы-ламазы Гелек Нацык-Доржу үнүп олурар Тоолай чылының им-демдээниң дугайында тайылбырны берген: Дөрт ногаан меңгилиг суг олуттуг каразымаар Тоолай чылы моорлап кел чыдар. 12 чылдың бир чартыы – эр шинчилиг, өскези – кыс шинчилиг болур. Үдеп турар чылывыс эр шинчилиг (…)