Год семьи – Өг-бүле чылы

Өлчей удазыны — өг-бүлевис
Амыдырал-чуртталганың
Айыраң каас өңүн танып,
Алаак-шынаа эртинези
Аңгыр куш дег эжеш чор бис.
Делегейде делегей боор
Демниг чаңгыс өг-бүле бис.
Чуртталганың пөгүп төтпес
Чулук-ханды сүүзүнүн
Амыдырал уланчызын
Ажы-төлден көрүп чор бис.
Ава, ача өөрүшкүзүн
Аргажыпкан өг-бүле бис.
Өктергей бай буян-кежик
Өөвүстү оюп кагбас
Амыдырал мөңге ырын
Ам-даа улай ырлап чор бис.
Өскен черге өөвүс тиккен
Өлчей удазыны өг-бүле бис.
                                                              Мария Күжүгет (2009)

Календарь мероприятий института