Литературлуг номчулга (НОО)

Программы

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (тувинском) языке» для уровня начального общего образования

КТП внеурочной деятельности 1-4 классы

«ТӨРЭЭН (ТЫВА) ЧОГААЛ» ЭРТЕМИНГЕ КЛАССТАН ДАШКААР «НОМНУҢ ѲҢНҮКТЕРИ» ѲѲРЕДИЛГЕ КИЧЭЭЛДЕРИНИҢ КАЛЕНДАРЬ-ТЕМАТИКТИГ ЧИЖЕК ПЛАННААШКЫНЫ 1-4 класстар Тургузукчулары: Чульдум Б.К., Хертек Е.Н., Бадынам Ч.А., Монгуш С.М., Ондар А.К. НАЦИОНАЛ ШКОЛА ХӨГЖҮДЕР ИНСТИТУТ. Кызыл – 2023

Учебники

Методические пособия

  • Литературлуг номчулга. Методиктиг сүмелер. 2 класс: ниити өөредилге организацияларының башкыларынга. Кара-оол Л.С. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 64 а.
  • Литературлуг номчулга. Методиктиг сүмелер. 3 класс: ниити өөредилге организацияларының башкыларынга. Кара-оол Л.С. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 72 а.
  • Литературлуг номчулга. Методиктиг сүмелер. 4 класс: ниити өөредилге организацияларының башкыларынга. Кара-оол Л.С. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 64 а.
  • Литературлуг номчулга. Ажылчын кыдырааш. 2 класс: ниити өөредилге черлериниң өөреникчилеринге немелде өөредилге ному. Кара-оол Л.С. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2012. – 52 а.
  • Литературлуг номчулга. Ажылчын кыдырааш. 3 класс: ниити өөредилге черлериниң өөреникчилеринге немелде өөредилге ному. Кара-оол Л.С. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2013. – 48 а.
  • Литературлуг номчулга. Ажылчын кыдырааш. 4 класс: ниити өөредилге черлериниң өөреникчилеринге немелде өөредилге ному. Кара-оол Л.С. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2013. – 48 а.
  • Шын чугаалап өөрен (логопедтиң сүмези). Чугааның үн адалгазында нарын четпестерни эдеринге дузалыг логопедияда бар аргаларны көргүскен ажыл. Ондар А.Б. – Кызыл, 2012. – 104 а.