Апрель 15-те тыва чогаалдың классиктериниң бирээзи, хөй янзы проза чогаалдарының автору, кайгамчык салым-чаяанныг чогаалчы Салим Сүрүң-оолдуң 100 харлаанын хүнүнде Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг институдунга төгерик стол болуп эрткен

Ук хемчегге Национал школа хөгжүдер институттун директору Е. Куулар киришкен. Өөредилгениң федералдыг чаарттынган стандарттарынга дүүштүр тургустунган тыва чогаал эртеминиң федералдыг ажылчын программазында Салим Сүрүң-оолдуң шүлүктери, басняларын 5, 6, 8 класска, а 11 дугаар класска “Ногаан ортулук” болгаш “Тывалаар кускун” деп калбак чогаалдарын өөренир кылдыр кииргенин дыңнаткан. Школа назыны четпээн уругларга таарыштыр бижиттинген басняларынга даянып, тыва дыл болгаш кижизидикчи башкылар аразынга “Эң эки видеокичээл, презентацияга” мөөрейни октябрь айда эрттирериниң дугайында медээни берген.