Эртем-практиктиг конференцияда башкылар

Тыва дыл хүнүнүң бүдүүзүнде Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунда тыва национал литератураның болгаш профессионал уран чүүлдүң үндезилекчилериниң бирээзи Сергей Бакизович Пюрбюнүң 110 хар оюнга тураскааткан «С.Б. Пюрбю болгаш уран очулга» деп эртем-практиктиг конференция ажыттынган.

Аңаа Өөредилге яамызының Национал школа хөгжүдер институдунуң эртем секретары, филология эртемнериниң кандидады А.Х. Херел «Ч. Ондарның “Төнмээн дайын” деп шиизинде салым-чол мотиви» деп илеткелди номчаан.

Республиканың школаларында тыва дыл, чогаал башкыларының конференцияда идепкейин демдеглевес арга чок. Дыл, чогаал шинчилекчилериниң аразынга Шагаан-Арыг хоорайның 1 дугаар школазының тыва дыл, чогаал башкызы Д.О. Севек, Адыр-Кежиг школазының тыва дыл, чогаал башкызы М.В. Тойлу, Берт-Даг школазындан башкы А.М. Тирчин, Кызыл хоорайның 2 дугаар школазының аныяк башкызы С.Ш. Шивитпей чогаал сөзүглелдерин сайгарган, ону литература кичээлдеринге ажыглаар арга-дуржулгазының дугайында солун илеткелдерни номчааннар.