Хиним тудуш төрээн дылым

Республика чергелиг “Үш үне” деп этнодиктантыны Улуг-Хем кожууннуң тыва дыл болгаш чогаал башкылары суурларга болгаш Шагаан-Арыг хоорайга организастаан. Киржикчилерниң саны хөй болгаш назы-хары аңгы-аңгы болган: 5-ки класстың өөреникчилеринден эгелээш, улуг назылыг кижилерге чедир.

Диктантыны ноябрьның 1 — Тыва дыл хүнүнге тураскаадып эрттирген. Тыва дылын үнелеп, диктантыны сонуургап, ооң кижиге ажыктыын болгаш үнелиин киржикчилер онзалап, демдеглеп турар. Мооң мурнунда чылдарга бодаарга, киржикчилер тыва хевин кедип алгаш, диктантыны бижип турары база чоргааранчыг. Ол ышкаш, чылдың-на кожуунувуста тудуг техникумунуң башкылары диктантыга идепкейлиг киржип турарын демдеглевес аргажок. Бо чылын олар база удуртукчу даргазы Михаил Маадыр-оолович Билдей-оол-биле демниг бижээннер.

Эйлиг-Хем школазының директору Владимир Март-оолович Дамдын, суму баштыңы Рада Кара-ооловна Быштак-оол, ол-ла школаның ажыл-агый эргелекчизи Чойган Владимировна Попуу, Херелмаа Кара-ооловна Товуу, Иштии-Хемден Урана Чыртай-ооловна Байырмаа, Торгалыгдан улуг назылыг өг-бүле Евдокия Кыргысовна, Байыр-оол Тюлюшевич Буян-Хөөлер, Арыг-Үзүүнден Шойчат-оол Валерьевич Солдуп, Айлаңмаа Михайловна Сандый, Шагаан-Арыг хоорайның 1 дугаар ортумак школазының директорунуң өөредилге-кижизидилге талазы-биле оралакчызы Сайзана Петровна Монгушту база демдеглекседивис. Сайзана Петровна чылдың-на тыва дылга диктантыны ажылы чай чок-даа болза, бижип кээп турар. База Ийи-Тал сумузунуң чону чылдың-на диктантыга идепкейлиг киржирлер.

Диктант чүгле дылга хамаарышкан айтырыгларлыг эвес, а Тываның төөгүзүн, культуразын, дыл, чогаал талазы-биле чоннуң билииниң деңнелин тодарадып, төрээн дылын кадагалаарынче чоннуң кичээнгейин угландырып турары онзагай.