Шагаага уткуштур. Узун тыныш

(Экидир киир тынып алгаш, ол тыныжы кашка чедерил, ол хире санаар. Хөй санга чедиргени тиилээн болур.)

Бир курут,
Ийи курут,
Үш курут,
Дөрт курут,
Беш курут,
Алды курут,
Чеди курут,
Сес курут,
Тос курут,
Он курут,
Он бир курут,
Он ийи курут,
Он үш курут,
Он дөрт курут,
Он беш курут,
Он алды курут,
Он чеди курут,
Он сес курут,
Он тос курут,
Чээрби курут,
Чээрби бир курут,
Чээрби ийи курут,
Чээрби үш курут,
Чээрби дөрт курут,
Чээрби беш курут,
Чээрби алды курут.
Чээрби чеди курут,
Чээрби сес курут,
Чээрби тос курут,
Үжен курут…

📢Чаа мен эки эр болуйн, үжен ак доңга санаайн:
Бир ак доңга,
Ийи ак доңга,
Үш ак доңга,
Дөрт ак доңга,
Беш ак доңга,
Алды ак доңга,
Чеди ак доңга,
Сес ак доңга,
Тос ак доңга,
Он ак доңга,
Он бир ак доңга,
Он ийи ак доңга,
Он үш ак доңга,
Он дөрт ак доңга,
Он беш ак доңга,
Он алды ак доңга,
Он чеди ак доңга,
Он сес ак доңга,
Он тос ак доңга,
Чээрби ак доңга,
Чээрби бир ак доңга,
Чээрби ийи ак доңга,
Чээрби үш ак доңга,
Чээрби дөрт ак доңга,
Чээрби беш ак доңга,
Чээрби алды ак доңга,
Чээрби чеди ак доңга,
Чээрби сес ак доңга,
Чээрби тос ак доңга,
Үжен ак доңга…

“Матпаадыр” уруглар номундан алган.

Чурук Институттуң шыгжамырындан.