Шагаа айында байырлыг хемчеглер уламчылап турар.

Бөгүн № 15 лицейге Кызыл хоорайның школаларының аразынга “Тыва дылдың чажыттары” деп Төрээн дылдар хүнүнге тураскааткан мөөрей болуп эрткен.

Ук мөөрей чылдың-на чаңчыл ёзугаар эрттип турар. А бо удаа № 15 лицей эрткен чылын тиилекчи болганындан мөөрейни бүрүнү-биле харыылап эрттиргени ол.
№ 15 лицейниң тыва дыл, чогаал башкызы Херел Алимаа Хензиг-ооловна Кызыл хоорайның 13 школаларының аразынга (интелектуальный марафонну) билиглер марафоннун тыва дылга болгаш төрээн чуртунуң дугайында уругларның бот-тузунда билиин сайзырадыр дээн сорулгалыг эрттирген.
Национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчылары Хомушку Ч.О., Салчак А.К. болгаш Кызыл хоорайның тыва дыл башкыларының каттыжыышкынының даргазы шииткекчилер кылдыр чалаттырып, түңнелдерни үндүрген.
Школаларның өөреникчилери болгаш башкылары аажок идепкейлиг чыглып кээп, байырлыг болгаш шыңгыы байдалга билиин хынажып, мөөрейлешкеннер. Команда бүрүзү тус-тузунда тускай чараш кеттингеннер. Ылаңгыя № 5 гимназияның «Үш ыдык» болгаш №12 школаның «Тывызыксыг тыва дылдыг салгалдар бис» деп командалары каас-шиник тыва хептери-биле өскелерден тулган чараш ылгалып турганнар. А №4 школаның «Салгалдар» командазы хомуска аялгалап киржикчилерге хөгжүмнүг байырын чедиргеннер.
Мөөрей 5 чадалыг болган: «Таныштырылга», «Угаан-бодалды изиглендирери», «Тыва дылдың төөгүзү болгаш сайзыралы», «Сонуурганчыг тыва дылым», «Дыл болгаш литература».

1-ги черни Кызыл хоорайның №1 школазының «Тыва дылдың мөгейикчилери» командазы чаалап алган – башкызы Шожал Зоя Ондаровна
2-ги черге Кызыл хоорайның № 12 школазының «Тывызыксыг тыва дылдыг салгалдар бис» командазы төлептиг болгаг – башкызы Калындуу Чаяна Идей-ооловна,
3-кү черни Кызыл хоорайның № 16 лицейиниң «Ыдыктар» командазы алган – башкызы Элбек Эмма Кутузововна

А арткан киржикчилер база куруг болбаан. Тускай шаңналдарны алганнар:
«Тергиин таныштырылга» деп тускай шаңналга Кызыл хоорайның № 5 гимназиязының «Үш ыдык» командазы төлептиг болган.

«Тыва дылды тергиин билири» деп атты Кызыл хоорайның № 8 школазының
«Дамырактар» командазы алган.

«Тыва дыл төөгүзүн тергиин билири» деп атты Кызыл хоорайның № 17 школазының «Демниглер» командазы алган.