Республика чергелиг «Тыва дыл болгаш төрээн чогаалдың тергиин башкызы» деп мөөрейниң «Школа назыны четпээн уругларның төрээн (тыва) дылын сайзырадырының тергиин башкылары» деп номинациязы адакталган

Башкылар боттарының чогаадыкчы, ажылдары-биле шииткекчилерни кайгаткан. Мөөрейге киржип келген башкыларның бот-тывынгыр салым-чаяанын, чогаадыкчы ажылдарын жюри кежигүннери тускай үнелелдерни берип, шаңналдарны тывыскан.

Киржикчилер аразындан назы-хар талазы-биле болгаш арга-дуржулгазының аайы-биле Чадаана хоорайның «Хээлер» уруглар садының аныяк кижизидикчи башкызы О.О. Куулар мөөрейниң дугайында мындыг үнелелди берген: “Мөөрейге киржип келгенимге аажок өөрүп, кожууннардан келген башкыларның арга-дуржулгазын көрүп, чаа чүүлдерни хөйү-биле билип алдым. Уруглар садынга ийи дугаар чыл кижизидикчи башкы болуп ажылдааш, мындыг улуг мөөрейге киржир аас-кежиктиг болдум. Хемчег бедик деңнелде эртип турар деп санаар-дыр мен. Каш хонук иштинде девидеп, хөй улус мурнунга канчаар бодун алдынарын, сцена чурумун база өөренип, хөй-ле ажыктыг чүүлдерни билип алдым”.

11 киржикчилерниң аразындан 5 кижизидикчи башкы жюри кежигүннериниң сонуургалын чаалап ап, шаңналдыг черлерже кирген. Тиилекчилерниң аттары апрель 6-да мөөрейниң байырлыг түңнел кезээнде билдинер.