«ӨФКС: төрээн чогаал деп эртемниң башкылаашкынының методиказы»

Курстуң дыңнакчыларының үнелелдеринден ушта бижилгелер.

Тыва дыл, чогаал башкыларынга билиг бедидер өөредилгени башкарып эрттирген Национал школа хөгжүдер институттуң башкыларынга тапталган довуракты үлдүрертиптерге, агаар тыныпкан дазылдар дег, өөрүп четтирип тур бис. Өөредилгениң баштайгы хүнүнден эгелеп, башкы-лекторлар суксунувус хандырды.

Кызыл-Мажаклыктың 2 дугаар ортумак школазының тыва дыл, чогаал башкызы Сарыглар М.Т.

Курстуң удуртукчузу Лидия Хорагайевна башкының ырак-чооктан келген башкыларга эвилең-ээлдээ, чымчак хүлүмзүрүү, кижи бүрүзүн чугулалап көөрү, бөдүүн ишчи аажы-чаңы мени кайгатты. Бо курстуң дизип каан чинчилер дег, бот-боттарын уламчылап турар лекцияларының темалары, ооң эрттирикчилериниң бодунуң ажылынга бердингени, ону өске кижилерге дамчыдарының онзагайын үнеледим. Лекция бүрүзү бодунуу-биле онзагай-дыр.

Чеди-Хөл кожууннуң Элегес школазының тыва дыл, чогаал башкызы Тюлюш О.К.

Курстуң башкылары, ажыл-амыдыралывыстың оруун, бажывысты, караңгыны чырыдып чоруур чула ышкаш, чырыдып бердиңер. Алдын хүннүң чылыг херелдеринге өпейледип, онза солун лекцияларны улуг сонуургал-биле таалап дыңнадывыс. Лекторлар шупту биче сеткилдиг, омак-сергек, үлегерлиг улус болду. Силерниң биске берген билиглериңер хүрээден айыс алган ышкаш болду. Өөреникчилерге бо бүгү дыңнап, билип алган чүүлдеривисти дамчыдар бис. Кылып чорудуп турар ажыл-ижиңер дээш өөрүп, аажок үнелээр-дир бис.
Кызыл хоорайның

11 дугаарлыг уруглар садының кижизидикчи башкызы Бадыраа Ч.Е.