Биле, билек деп эдеринчилерни шын бижиири

1) “биле” деп эдеринчи “болгаш” деп эвилел уткалыг болза, ону дефис чокка бижиир, чижээ:

Ачам биле акым хоорайда ажылдап турар;

2) “биле” деп эдеринчи мурнунда хамаарышкан сөзү-биле кады кымның-биле? чүнүң-биле? деп айтырыгларга харыылаар болза, ону дефистеп бижиир, чижээ:

Карандаш-биле бижиир. Оларның-биле кады келген бис.

3) “билек” деп эдеринчини аңгы бижиир, чижээ:

Хар эриири билек, тарылга эгелээн.

Дөзү: «Тыва орфографияның болгаш пунктуацияның дүрүмнери».