БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Эргим өңнүктер! Бөгүн, февраль 21-ниң хүнүнде бүгү делегейде Төрээн дылдар хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Национал школа хөгжүдер институттуң өмүнээзинден Төрээн дылдар хүнү таварыштыр тыва чонувуска болгаш кожа-хелбээ чурттап чоруур төрел чоннарывыска сеткиливис ханызындан чылыг-чымчак байырны чедирип тур бис!

Кижи төрелгеттенниң ниитилелинде аңгы-аңгы аймак-сөөктүг чон бүрүзү төрээн дылын, төөгүзүн, үндезин культуразын, ада-өгбелериниң чаагай чаңчылдарын болгаш ыдыктыг сүзүглелдерин салгалдан салгалче дамчыдып, ол-ла бүгүнү кезээ-мөңгеде кадагалап арттырып алырын күзеп чоруур. Бистиң өгбелеривистиң чүс-чүс чылдар дургузунда аралажып-чугаалажып, ажыглап келген дылы, үе-шагның дошкун аажызынга-даа алыспайн, бо хүннерге чедир бүдүн-бүрүнү-биле дамчып чедип келгенинге чоргаарланмас аргавыс чок.

Тыва чоннуң төрээн дылы – түрк уктуг дылдарның бирээзи. Бистиң төрээн дылывыс – чонувустуң өске чоннардан онзаланып чоруур эң-не дээди эртинези, байлакшылы. Кандыг-даа омак-сөөктүг кижиниң дээди чоргааралы – ооң төрээн дылы болур.

База катап Төрээн дылдар хүнү-биле! Төрээн тыва дылывыстың үнези үргүлчү бедик болур болзун! Арыг бурун, чечен-мерген тыва дылывыс мөңге шагда читпес-ле болзунам!