УЖУРАЖЫЛГА СОЛУН ЭРТКЕН

Кызыл кожууннуң төвү Каа-Хем суурда төп ном саңынга ужуражылга солун, уран чогаадыкчы байдалга болуп эрткен. Ооң киржикчилери кожууннуң хүндүткелдиг хоочуннары, Каа-Хем суурда Т.Б.Куулар аттыг № 2 ортумак школаның башкылары болгаш өөреникчилери, шүлүк чогаалын сонуургап, бижип чоруур кижилер болган. А ужуражылганың хүндүлүг аалчылары – Тываның В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының хоочун артистери Россия Федерацияның алдарлыг, Тыва Республиканың улустуң артистери Александр Салчак, Анзат Куулар, Тыва Республиканың Улустуң артизи Дыртык Монгуш, Тыва Республиканың алдарлыг артизи Надежда Наксыл база уруглар чогаалчылары Тываның Улустуң чогаалчызы, Тываның Журналистер эвилелиниң шаңналының лауреады Чооду Кара-Күске, Россия Федерациязының алдарлыг журнализи, республиканың национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчызы, “Башкы” сеткүүлдүң кол редактору, уруглар чогаалчызы Александр Шоюн.

Чогаадыкчы хемчегни – март 21 – Бүгү-Делегейниң поэзия хүнүнге база март 27 – Бүгү-Делегейниң театр хүнүнге тураскааткан.
Ужуражылга ийи таланың билчиишкини-биле онзагай, кайгамчык эрткен. Солун чугаалары, ыры-шүлүк күүселделери-биле аалчылар чыылганнарны чалгааратпаан. Оларның сагыш-сеткилин чүглеп, хей-аъдын көдүрген. А киржикчилерниң талазындан сонуургаан айтырыглар, күүселде-дилеглер эвээш эвес болган.

Күш-ажылдың хоочуну, “Россияның улус өөредилгезиниң тергини”, өөредилге шугумунуң адырынга хөй чылдарда ажылдап чораан, башкы-дагдыныкчы Өнермаа Ондар бодунуң хөрээн доюлдуруп чоруур бодалы – бичии чаштарның тыва дылын эки билип алыр талазы-биле кандыг хемчеглер херек кырында кылып чоруттунуп турарын сонуургаан.

Ол талазы-биле ажылдарны республиканың национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчылары кылып чорудуп, “Тыва дыл – чаштарга!” деп тускай регионалдыг төлевилел-биле ажылдап турар дээрзиниң дугайында харыыны институттуң ажылдакчызы А. Шоюн берген.
Шүлүк бижииринге сонуургалдыг Каа-Хем суурда Т.Б.Куулар аттыг № 2 ортумак школаның тыва дыл болгаш чогаал башкызы Айлаана Монгуш, төп ном саңының ажылдакчызы Буяна Кур база иштики херектер яамызының хоочуну Андрей Халбаажык олар боттарының бижээн шүлүктерин чыылганнарга номчуп күүсеткен. Ужуражылганы Кур-Чер суурнуң ном саңының эргелекчизи Роза Куулар башкарып эрттирген.