Тывада бичии уругларның тыва дылда номнар болгаш сеткүүлдериниң “Tuva_read” деп электроннуг библиотеказы тургустунган

Сентябрь айда тыва культура төвүнге бирги электроннуг библиотеканың таныштырылгазы болуп эрткен. Библиотеканың фондузунда 1000 номнуң база 100 аудиочогаалдарның электроннуг хоолгалары кирген. Тыва чогаалчыларның төрээн дылында парлаттынган номнарын база литературлуг очулгаларын чурагайжыткаш, библиотека фондузунче киирген. К.И. Чуковский аттыг республиканың уруглар библиотеказы 2021 чылда Президент фондузунуң грант мөөрейинге тиилээш, бо курлавырны тургускан.

Электроннуг библиотекаже киирер чогаалдарның шилилдезин элээн каш негелдеге даянып кылганын төлевилелдиң организаторлары тайылбырлаан. Бирээде, чогаалдың автору уруглар номчулгазынче кирип турар ужурлуг. Ийиде, авторнуң чогаалы аңгы ном, азы чыынды чогаалдарда парлаттынган болур ужурлуг. Шак ынчалдыр, тыва литератураның классиктери Сергей Пюрбю, Степан Сарыг-оол, Салчак Тока, Александр Даржай, Юрий Кюнзегеш болгаш өске-даа 130 чогаалчының чогаалдары чурагайжыттынган библиотекаже кирген. Оон аңгыда электроннуг библиотекаже аас чогаалдары, тыва улустуң тоолдары, уругларның “Сылдысчыгаш” солуну биле “Алдын-Кушкаш” сеткүүлдүң архиви база кирген.

К.И. Чуковский аттыг республиканың уруглар библиотеказының директору Сылдысмаа Лопсан чыл дургузунда дыка улуг ажылдар кылдынганын чугаалаан. Номнарның электроннуг хоолгаларын кижи бүрүзү номчуп болур кылдыр парлаарынга чөпшээрелди берип, төлевилелдиң алыс утказын шын билип, дузалашкыны дээш, чогаалчыларга база оларның салгалдарынга өөрүп четтиргенин библиотекарь илереткен.
1000 номнуң база 100 аудиочогаалдың электроннуг хоолгалары дээрге, чүгле эгези-дир деп, Сылдысмаа Лопсан дыңнаткан. Электроннуг библиотеканы чаа көстүп келген чогаалчыларның чаа номнары-биле долдуруп, авторлар болгаш салгалдары-биле чогаалдарын ажыглаарынга керээлерни чарып эгелээр.
Электроннуг библиотеканы К. И. Чуковский аттыг республиканың уруглар библиотеказының шак-ла ындыг дөмей аттыг chukovka17.ru кезээнде салган.

Чазактың медээ албаны.