Тыва улустуң шаандан тура ойнап келген оюннарының бирээзи — кажык

Кажык дээрге бода азы шээр малдың будунда чода биле майык кезээнге чоруур бичии сөөк болур. Бистиң өгбелеривис кажыктың дөрт талазын дөрт чүзүн мал илередип турар деп доктаадып, кажыкты ойнаарак хевирлиг ажыглап чорааннар. Ол дээрге-ле аът, инек, хой, өшкү болур.

Педагогика эртемнериниң кандидады, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, “ССРЭ-ниң спорт мастери” деп хүндүлүг аттың эдилекчизи, Тываның күрүне университединиң күш-культура болгаш спорт факультединиң доцентизи Өргелээр Чүвүрекович Ондарның кажыкты канчаар ойнаарының дугайында тайылбырын дыңнаарынче чаладывыс.

Тыва улустуң кажыктап ойнаар чараш чаңчылын утпайн, ону өөренип ап, ойнаарыңарны күзедивис!

https://www.youtube.com/watch?v=2kQwbW2XWLs