ТИИЛЕКЧИЛЕРНИ ШАҢНАП, МАКТААН

Тываның гуманитарлыг эртем шинчилелдер институду Шагаа байырлалын уткуштур өөреникчилер ортузунга “Тоолдуң хуулгаазыны” деп тыва улустуң тоолдарынга республика чергелиг чураан чуруктар мөөрейин организастап эрттирген. Мөөрейге өөреникчилер идепкейлиг киржип, 200 ажыг чураан чуруктарын жюри кежигүннериниң шииткелинче чоруткан. Ол болза, Улуг-Хем, Бай-Тайга, Тес-Хем, Тожу, Өвүр, Бии-Хем, Кызыл, Таңды, Чаа-Хөл, Мөңгүн-Тайга, Эрзин кожууннарның ортумак школаларының, Кызыл, Ак-Довурак , Шагаан-Арыг хоорайларда, Каа-Хем, Тоора-Хем, Самагалдай, Тээли суурларда уран чүүл школаларының, Кызылдың транспорт техникумунуң, республиканың кадет школа-интернадының өөреникчилериниң чогаадыкчы ажылдары-дыр. Олар уран чогаадыкчы тывызык бодалдары-биле “Дөң-Хөөжүк”, “Үгер-Сылдыс”, “Өскүс-оол болгаш ооң тос шилги аъды”, “Үш чүүл эртемниг оол”, “Тос оолдуг Доктагана кадай”, “Балыкчы Багай-оол”, “Чыраа кулун”, “Каңгывай Мерген”, “Алдын-Кушкаш”, “Дөрт халышкы дугайында тоол”, “Дилги чүге кызыл апарганыл?”, “Ийи каарганның чугаазын дыңнаан Өскүс-оол” деп тыва улустуң тоолдарының маадырларын бир онзагайы-биле янзы-бүрү өңнерге сиилбип чурааннар.

Мөөрейниң киржикчилерин 1-4, 5-7, 8-11 класстарга чара бөлүктеп, түңнелин үндүрген. Чураан чуруктарның хөй болганы-биле маңаа чүгле 1 дугаар шаңналдыг черге төлептиг болган уругларны адап каалы.

1-4 класстың бөлүүнге Шагаан-Арыг хоорайның уругларның уран чүүл школазының өөреникчизи Бат-Эрдэне Монгуш “Дөң-Хөөжүк” деп тыва улустуң тоолунуң маадырын чурааш тиилекчи болган. А 5-7 класстарның бөлүүнге Кызыл хоорайның Немелде өөредилге төвүнүң өөреникчизи Кежик Яндаа шылгараан.

8-11 класстарның бөлүүнүң бирги шаңналынга Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайда № 2 ортумак школаның өөреникчизи Падма Кара-Салдың “Ийи каарганның чугаазын дыңнаан Өскүс-оол”деп тыва улустуң тоолун бир тускайлаң өңнерни ажыглап чураан чуруу төлептиг болган.

Март 28-те Тываның гуманитарлыг эртем шинчилелдер институдунуң конференц залынга тиилекчилерни шаңнап, мактаан. Мөөрейниң жюри кежигүннериниң бирээзи, Национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчызы, “Башкы”, “Алдын-Кушкаш” сеткүүлдерниң кол редактору Александр Шоюн уругларның чураан ажылдарынга бодунуң үнелелин берген. Оларны “Алдын-Кушкаш” сеткүүлдүң үндүрүлгелеринге парлап чырыдар деп шиитпирлээнин дыңнаткан.