Произведения художественной литературы

ОбложкаНазвание
1
К.-Э.К. Кудажы. Уйгу чок Улуг-Хем. Кара том. Кызыл том. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
2К.-Э.К. Кудажы. Уйгу чок Улуг-Хем. Мөнгүн том. Алдын том. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
3А.А. Даржай. Шүлуктер. Сонеттер. Чечен чугаалар. Тоожу. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
4А.К. Калзан. Литература критиктиг чүүлдер. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
5Ю.Ш. Кюнзегеш. К.-Э.К. Кудажы. Шүлүктер. Шүлүглелдер. Чечен чугаалар. Шиилер. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
6М.Б. Кенин-Лопсан. Чылгычының өө. Кырган авай өпей ыры. Азаның бичези кончуг. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
7М.Б. Кенин-Лопсан. Роман. Шүлүктер, сонеттер, чечен чугаалар. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
8Е.Т. Танова. Тоожулар. Шүлүктер. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
9С.О. Тамба, Ф.Ш. Сегленмей, М.К. Өлчей-оол, Э.Т. Кечил-оол, К.Д. Чамыяң, Ч.Ч. Куулар. Тоожулар. Чечен чугаалар. Шүлүктер. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
10В.С. Серен-оол, М.Б. Ховалыг, Ч.Ч.-Д. Ондар, М.М. Дуюнгар, И.Иргит, А.Үержаа, Э.Б. Мижит, Н.Ш. Куулар. Ш.М. Суваң. Чечен чугаалар. Тоожулар. Шүлүктер. Шүлүглелдер. Шиилер. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
11С.К. Тока. Проза чогаалдары. Шии. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
12С.Б. Пюрбю. Шүлүктер. Шүлүглелдер. Проза. Шиилер. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
13О.К. Сагаан-оол, Л.Б. Чадамба. Роман. Тоожулар. Уругларга тоожу. Чечен чугаалар. Шүлүктер. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
14Б.Ү. Иргит. Романнар. Романнар. Чечен чугаалар. Тоолдар. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
15В.Ш. Кок-оол, Б.Д. Ховенмей. Шиилер. Шүлүктер. Чечен чугаалар. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
16С.А. Сарыг-оол. Проза чогаалы. Шүлүглелдер. Шүлүктер. Шии. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
17Э.Л. Донгак. Романнар. Тоожу. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
18С.С. Сүрүң-оол. Роман. Тоожу. Очерктер. Шүлүктер. Баснялар. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
19С.С. Сүрүң-оол. Роман. Тоожу. Очерктер. Шүлүктер. Баснялар. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
20О.О. Сувакпит, М.С. Эргел, Х.М. Ойдан-оол. Проза. Шүлүктер. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.