Өөредиглиг семинар

Тываның гуманитарлыг шинчилелдер институдунуң хуралдаар залынга «Чечен чогаал критиктериниң негелделери» деп темалыг өөредиглиг семинарны ТГТШИ-ниң болгаш НШХИ-ниң ажылдакчылары ТР-ниң өөредилге албан черлериниң тыва дыл болгаш чогаал башкыларынга организастап эрттирген. Семинарга Чөөн-Хемчик, Барыын-Хемчик, Тере-Хөл, Мөңгүн-Тайга, Чеди-Хөл, Тес-Хем, Чаа-Хөл, Таңды кожууннарның болгаш Кызыл хоорайның башкылары киришкен. Семинарны Тыва Республиканың чогаалчылар эвилелиниң кежигүннери ТГТШИ-ниң эртем ажылдакчызы ф.э.к. У.А. Донгак, НШХИ-ниң методист башкызы Л.Х. Ооржак организастап эрттирген. Семинарның ажылынга ТР ЧЭ-ниң кежигүннери ТКУ-нуң улуг башкызы, литературлуг музейниң эргелекчизи М.А. Күжүгет, ТГТШИ-ниң эртем ажылдакчызы ф.э.к. Ш.Ю. Күжүгет киришкеннер.

Чогаал сайгарылгазын кылып эгелеп чоруур критиктерге теоретиктиг болгаш практиктиг дузаны көргүзер, чогаал критиктериниң аныяк салгалын белеткээр база чогаадыкчы ажылдап чоруур тыва дыл, чогаал башкыларын деткиир сорулгалыг өөредиглиг семинар ТР-ниң Чогаалчылар Эвилелиниң планы-биле ийи дугаар эртип турар.
Дыңнакчыларга эртем угланыышкынныг, солун, ажыктыг илеткелди ТГТШИ-ниң литература секторунуң эргелекчизи, литература шинчилекчизи У.А. Донгак кылган. Илеткелдиң бирги кезээнде улуг сонуургал-биле дыңнап алган билиглеринге даянып, башкылар семинарның ийиги кезээнде чаа үнген чогаалдарның сайгарылгазын кылганнар.

Сайгарылгага С.Э. Бакаа, Ч.Ч. Шилова, А.М. Тирчин идепкейлиг киришкеннер. Олар У.А. Донгактың арга-сүмезин ап, кады ажылдажылгага өөрүп четтиргенин илереткеннер. Тыва дылдың башкылары боттарының арга-дуржулгазын методиктиг пособие кылдыр белеткеп, чыып турар ажылдары чырыкче үнүп кээрин манап турарын демдеглээн.

НШХИ-ниң методист башкызы Л.Х. Ооржак башкыларның чогаадыкчы ажылдаарынга сонуургалын деткип, методиктиг ажылдарын тус-тус үндүрүп аарынга деткижип ажылдаарын, шинчилел ажылдарының уг-шиин тып ап, эртем аттарын камгалап алырын күзеп, келир семинарны апрель айның төнчүзүнде эрттирерин түңнеп чугаалаан.