ЭДУАРД БАИРОВИЧ МИЖИТ 1961 – 2023

«… Э.Мижиттиң шүлүк чогаалының делегейинче кирери белен эвес. Орта азып-тенип, хенертен үнелиг тывыштарга таваржып, амыдырал, үе, салым-чол… дугайында чогаалчының бодалдарын билип ап эгелеп, ооң-биле бодунуң угаан-бодалын, сагыш-сеткилин байыдып ап болур. Шүлүкчүнүң делегейже, кижилерже ыткан медээзин, кыйгызын хүлээп алыры номчукчунуң талазындан харыыны, удур шимчээшкинни база негеп турар…»

Н. Куулар.

Э.Б. Мижит 1961 чылдың апрель 22-де Улуг-Хем кожууннуң Торгалыгга төрүттүнген. Чааты ортумак школазын, Москвада М.Горький аттыг литература институдун дооскан.
Тываның ном үндүрер черинге чечен чогаал редакторлап, республиканың хөгжүм-шии театрының литература кезээн эргелекчилеп, «Тываның аныяктары» солуннуң кол редакторунга, «Улуг-Хем» сеткүүлдүң поэзия килдизинге редакторлап, Тываның гуманитарлыг шинчилелдер институдунуң литература секторунга улуг эртем ажылдакчызынга, Тываның Чогаалчылар эвилелиниң даргазынга, «Улуг-Хем» сеткүүлдүң кол редактору бооп ажылдап чораан. Шүлүкчү, драматург, очулдурукчу, сценарист.

Чогаал ажылын 1980 чылдан эгелээн. Ооң шүлүктери республика солуннарынга «Улуг-Хем» журналга, республикадан дашкаар «Литературная Россия» «Литературная газета» солуннарга, «Собеседник», «Юность», «День поэзии», «Истоки» сеткүүлдерге, «Орус верлибр антологиязынга» база «Кезерниң балдызы» деп хөй авторлуг чыындыга парлаттынгылаан. Шүлүктериниң баштайгы чыындызы «Бузундулар» деп ат-биле 1992 чылда үнген. «Казыргылыг кудуктуң кыйгызы» деп проза-шүлүктер номунуң, «Бөдүүн одуруглар», «Туман өттүр отчугаштар» деп шүлүк чыындыларының, «Чиргилчиннер», «Кым сен, Сүбедей-Маадыр?», «Кара-Дагның казыргызы», «Күлтегин», «Оттуп кээр мен!» деп шиилерниң автору. Ооң бижээн шиилери аңгы ном кылдыр «Өргүл», «Кто ты, Субедей-Багатур?» деп шиилер номунда болгаш 2013 чылдың «Улуг-Хем» сеткүүлүнүң 2 дугаар үндүрүлгезинде үнген. «Кым сен, Сүбедей-Маадыр?» деп шиизи түрк театрлар фестивалынга бирге төлептиг болган. Э.Б. Мижит А.Островскийниң, В Шекспирниң, А.Чеховтуң, Р.Томаның, Л. Бернстайнның, А.Пушкинниң, А. Тарковскийниң, Э.Понуң чогаалдарын тыва дылче очулдурган. Ооң чогаалдары орус, англи, француз дылдарже очулдурттунган. Ол аныяк чогаалчыларның «Чалгыг» деп чечен чогаал каттыжыышкынының удуртукчузу.

Чогаалчы чаңчылчаан тыва шүлүк чогаалынга чаартылгаларны киирип, делгемчидип, чаа-чаа хевирлерни, философчу уткалыг шүлүктерни бижип чораан. Э.Б. Мижит Тыва Республиканың улустуң чогаалчызы, Россияның чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, Тыва Республиканың культура яамызының литература талазы-биле шаңналының лауреады, Тываның уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы.

Ооң тыва чонунга мөңгеде арттырып каан хөй талалыг чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын өөреникчилери өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттарының негелдези ёзугаар 11 дугаар класстың өөреникчилери өөренири-биле көрдүнген. Оларга «Сээк», «Ары», «Шыйлашкын», «Мергежилге», «Дүрбүүшкүннүң дүрүмү» деп шүлүктери, «Дугуй», «Аъттыг кижи», «Кайда силер?», «Кыйгы» деп проза-шүлүктери болгаш «Иениң ынакшылы» деп шиизин кирген.

Э.Б. Мижиттиң чечен чогаалдың сайзыралынга, уран чүүлге, эртемге, өөредилге шугумунга киирген үлүг-хуузу хемчээттинмес улуг. Ооң ханы кижизидикчи өөредиглиг чогаалдары уругларның сеткил-чүрээнче согун ышкаш кадалып киргеш, адырылбас таңма болуп артып каар изин келир үениң аныяк салгалы уламчылаар.

А.Х. Херел, НШХИ-ниң эртем секретары, ф.э.к.