Уран номчулга дизииниң түңнелдери

Орус болгаш делегей поэзиязындан тыва дылче очулдурган шүлүктерниң уран номчулга дизиинге #очулга уруглар садының чаштарындан эгелээш, хоочуннарга чедир шупту 60 кижи киришкен. Тиилекчилерни эң-не хөй көрүлде-демдекти алганын барымдаалап,тодарадып үндүрген.

Хоочуннар аразынга:
1-ги чер- Кызылдың хоочуннар бажыңының чурттакчызы Шаңгыр Ондар
2-ги чер- Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал сумузунуң чурттакчызы Елена Донгураковна Мандып-оол
3-кү чер- Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурунуң хоочун чурттакчызы Валентина Салчак.

Улус улус аразынга:
1-ги чер- Сылдыс Шыдыр (Дерзиг-Аксы дазылгазының социал-хандырылга алыкчызы)
2-ги чер- Караймаа Караанайовна Ондар (Каа-Хем школазының 2 дугаар школазының башкызы)
3-кү чер-Алена Сергеевна Донгак (Өвүр кожууннуң культура болгаш дыштанылга төвүнүң ажылдакчызы)

Өөреникчилер аразынга:
1-ги чер- Тайгаана Ондар (Чадаананың 3 дугаар школазы)
2-ги чер-Александра Сарыглар (Сүт-Хөл,Бора-Тайга школазы)
3-кү чер-Донгак Начын (Сүт-Хөл,Суг-Аксы школазы, 3 в класс)

Сургуулдар аразынга тилээн:
Айдыс Опай (Минусинск,педколледж,1 курс)

Уруглар садтарының чаштарының аразынга тиилээн:
Аделия Септел (Бай-Тайга,Тээли, “Белек” уруглар сады).