Тыва дыл – интернет четкизинде

Амгы чурагайлыг технологиялар дамчыштыр тыва дылды сайзырадырының даалгазын ТР-ниң Чазак Даргазы Владислав Ховалыг бодунуң кыйгырыында салган.

— “Яндекс. Очулдурукчу” деп сервиске тыва дылды тургузар дизе, бир миллион орус-тыва эжеш домактарны чыыры негеттинип турар. Ынчан бис делегейниң кандыг-даа дылындан, англи болгаш кыдат дылдардан тыва дылче дээн чижектиг, сөзүглелдерни очулдуруптар аргалыг апаар бис. Бо чылды Тывада чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылы кылдыр чарлаан. Ынчангаш республиканың бүгү чурттакчыларын орус-тыва эжеш домактарны чыып бижиирин кыйгырдывыс” – деп, ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Орлан Сарыглар медеглээн.

Амгы үеде ийи чүс муң домакты эртемденнер чыгган. Кижи бүрүзү бо ажыктыг, солун төлевилелге дузалажып, киржип болур аргалыг.

Бо улуг төлевилелди уштап-баштаар ажылчын бөлүк тургустунган. Ооң иштинче хөй-ниити албан черлери, өөредилге, эртем, культура адыры база кирип турар. Мындыг угланыышкынныг ажылды Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институду чорудуп, шупту организацияларга семинарларны эрттирип турар.

Шын солун.