ХООЧУН ЖУРНАЛИСТ, ХҮНДҮЛҮГ ЧОГААЛЧЫГА БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Тывада билдингир херээжен чогаалчы, журналист, кыжырыг, дузаашкын аян-хөөннүг чогаалдарны бижип чоруур тускай үннүг Лидия Херлииевна Иргиттиң чогаадыкчы ажыл-ижиниң 50 чыл, «Ава» солунун тургузуп үндүрүп эгелээнинден бээр 10 чыл болган байырлалын чогаалга сонуургалдыглар болгаш шүлүкчүнүң мөгейикчилери ноябрь 21-ниң хүнүнде Тыва культура төвүнге сонуургап көргеннер.

Л.Х. Иргит тыва культураның хөгжүлдезинге, тыва дылды камгалаар, ону чон аразынга суртаалдаар талазы-биле, ол ышкаш кижилерни шын, эки талаже углаарынга хөй адырлыг ажылды кылып чоруур. Ол чүгле культура талазы-биле эвес, келир салгалды өөредип-кижизидер ажылды база кылган улуг башкы.

Кызылдың 9 дугаар гимназиязынга ажылдап тургаш, Лидия Херлииевна уругларның шүлүк, чогаал бижиир салым-чаяанын деткип, элээн чылдарның дургузунда бөлгүм удуртуп ажылдаан. Ооң чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын тыва дылды өөренип турар уруглар үстүкү класстарга делгем таныжып, өөренир аргалыг. «Төрээн (тыва) чогаал» программазында чогаалчының ажыл-ижин өөренирин сүмелээн, ортумак класстарга Л.Х. Иргиттиң басня жанрында бижиттинген чогаалдарын уруглар ханы сайгарып өөренир. Лидия Херлииевна – Тываның өөредилге ажылында база улуг үлүг-хуузун киирип чоруур хүндүлүг башкы.

Журналист, чогаалчының ажыл-чорудулгазынга тураскааткан кежээге Тыва Республиканың өөредилге яамызының болгаш Национал школа хөгжүдер институттуң мурнундан байыр чедириишкинин НШХИ-ниң директору Е.М. Куулар  сөстү алгаш, хоочун журналистиң ажылын бедии-биле үнелеп, Тыва Республиканың бүгү башкыларның мурнундан байырны чедирген.

 

Хүндүлүг Лидия Херлииевна!

Национал школа хөгжүдер институттуң коллективиниң мурнундан Силерниң чогаадыкчы ажыл-ижиңерниң 50 чыл,  «Ава» солунну чырыкче бодарадып үндүрүп эгелээнден бээр 10 чыл ою-биле улуг байырывыс чедирип тур бис!

Төрээн тыва дылывысты келир салгалга арттырып, кадагалаар, суртаалдаар талазы-биле төөгүге артар ажыл-ижиңер улуг.

Журналист мергежилиңерге шынчыңарны Силерниң үндүрген номнарыңар, көктешкиде чыып каан солуннарыңар бадыткап турар. Уругларга, улугларга бижип каан солун, өөредиглиг чогаалдарыңар, алыс бодуңарның хүндүлээчел аажы-чаңыңар, Тывада  болгаш  оон дашкаар билдингир хоочун журналист, улуг чогаалчы болуп чорууруңар — аныяк салгалга дириг үлегер-чижек, дээди чедиишкин-дир!

Үргүлчү хүлүмзүрүп чоруур чазык-чаагай, кашпагай аажы-чаңныг, чечен-мерген, чидиг сөстүг чогаалчывыс Силерге эң-не чаагай күзээшкиннерни сөңнеп, аас-кежикти, узун назынны, быжыг кадыкшылды, өөрүшкү-маңнайны болгаш чаа-чаа чедиишкиннерни йөрээп тур бис!