Бистиң чуртувустуң кол күрүне байырлалы — Россия хүнү-биле байыр чедирип тур бис!

Россияның күрүне бот-догуннаашкынының дугайында 1990 чылдың июнь 12-де хүлээп алганы Декларациязы улуг чурттуң төөгүзүнүң чаа үе-чадазының таваан салган, социал-экономиктиг ханы чаартылгаларның, ниитилел амыдыралының бүгү талаларын демократчыдарының, политиктиг чаа-чаа черлерни тургузарының эгезин тургускан.

Россияның хүнүн демдеглеп тура, силерге эки сеткил-хөөннү, тайбыңны болгаш чөпшээрежилгени, омак-сергек чорукту болгаш бүзүрелди, быжыг кадыкшылды, аас-кежиин болгаш чаагай чүүлдерни, чогумчалыг ажыл-херектерге болгаш эгелээшкиннерге чедиишкиннерни күзедивис!

Национал школа хөгжүдер институт.