Антон Уержаа. Ие дылым

Арга-эзим аялгазын,
Агым сугнуң шолураажын,
Оът-сиген сымыраныын,
Оолдуг элик огурганын,
Чуулган көшке диңмирээнин,
Шуурган-хаттың улуурун-даа
Дыңнап, билип чоруурумга,
Тывалап-ла турар боор-дур.

Кандыг-даа дыл меңээ дөмей,
Кандыызын-даа хүндүлээр мен.
Ынчалза-даа төрээн дылым –
Ыдыкшылдыг кызыл тыным,
Ийи харлыг чажымдан-на
Ием меңээ айтып берген.

Игил ыры сагындырар
Ие дылым ындыг кончуг.

Чурук интернет четкизинден алдынган.