ҮНЕЛЕП ЧОР

Чимистиг ыяшты чимизинден,Чидиг сөстү утказындан,Чилигже киир өде халыырЧигезинден үнелеп чор. Баглаан багны быжыг доңдан,Барган черни чуртташтыындан,Баскан изиң таңма кылдыр,Балалбазын арттырып чор. Чүү-даа чүве үнемчелиг,Чүгле ылгап таныырында,Чүрек, угаан ханызынданШүүреп тып алырында. Мария Кыргыс