ҮНЕЛЕП ЧОР

Чимистиг ыяшты чимизинден,
Чидиг сөстү утказындан,
Чилигже киир өде халыыр
Чигезинден үнелеп чор.

Баглаан багны быжыг доңдан,
Барган черни чуртташтыындан,
Баскан изиң таңма кылдыр,
Балалбазын арттырып чор.

Чүү-даа чүве үнемчелиг,
Чүгле ылгап таныырында,
Чүрек, угаан ханызындан
Шүүреп тып алырында.

Мария Кыргыс