Юбиляр чогаалчылар 2019

2019 чылда юбилейин демдеглээр чогаалчылар

 1. Арапчор Алексей Дугерович – 95 хар
 2. Аракчаа Галина Туматовна – 65 хар
 3. Байыр-оол Светлана Багый-ооловна – 60 хар
 4. Бегзин-оол Алексей Сарыгларович – 70 хар
 5. Дандар Виктор Сааяевич – 75 хар
 6. Даржай Александр Александрович – 75 хар
 7. Дарыма Ондар Киш-Чалааевич – 85 хар
 8. Доржу Монгуш Баянович – 80 хар
 9. Доржу Чургуй-оол Михайлович – 70 хар
 10. Доюндуп Биче-оол Сержиевич – 90 хар
 11. Дыртык Донгак Чанзанович – 90 хар
 12. Иргит Лидия Херлииевна – 65 хар
 13. Кечил-оол Экер-оол Дулушович – 85 хар
 14. Кудажи Кызыл-Эник Кыргысович – 90 хар
 15. Куулар Чаш-оол Санчат-оолович – 75 хар
 16. Ламажаа Анна Момбужаевна – 75 хар
 17. Монгуш Аваа Чигжитович – 90 хар
 18. Монгуш Алдын-оол Мандыкович – 75 хар
 19. Монгуш Виктор Чоптун-оолович – 65 хар
 20. Олчей-оол Монгуш Кунгаевич – 85 хар
 21. Ооржак Комаадыр Дуган-оолович – 80 хар
 22. Сагаан-оол Виктор Биче-оолович – 95 хар
 23. Суван Шангыр-оол Монгушович – 70 хар
 24. Сюрюн-оол Салим Сазыгович – 95 хар
 25. Тинмей Дозур-оол Лайзапович – 80 хар
 26. Тюлюш Карыма Шыырапович – 70 хар
 27. Цаллагова Эмма Борисовна – 70 хар
 28. Чулдум Чап Монгушович – 80 хар
 29. Шаравии Валерий Севилбаевич – 90 хар

НШХИ-ниң эртем ажылдакчызы А.Х. Херел тургускан.