Эртем хүнүнге уткуштур

Кызылдың транспорт техникумунуң студентилеринге Национал школа хөгжүдер институттуң эртем секретары, ф.э.к. А.Х. Херел биле тыва филология лабораториязының биче эртем ажылдакчызы Ч.О. Хомушку февраль 8-те болур ЭРТЕМ ХҮНҮНГЕ уткуштур «Тываларның чугаа этикеди» деп темага диспут-оюнну эрттирген.
Кижилер чугаалажып харылзажыр болганда, хүн бүрүде янзы-бүрү таныыры, танывазы кижилер-биле ужуражып, мендилежип, бибес чүвезин айтырып азы айтып берип, чамдыктарынга арга-сүме кадып, байырлажып, четтиргенин илередип, чалап, уткуп дээш өске-даа амыдыралчы харылзааларны тудуп чоруур. Ындыг харылзааларны тываларның байлак аас чогаалының эгээрттинмес эртинелериниң чижээнге, сагып чораан ёзу-чаңчылдарынга даянып, институттуң ажылдакчылары студентилерге ажыктыг болгаш солун хемчегни организастаан. Ниитизи-биле ук хемчегге техникумнуң 1,2,3 дугаар курстарының 4 аңгы мергежилинде өөренип турар 150 хире студент болгаш 6 куратор башкы киришкен.