Эргим, хүндүлүг башкывыс, дагдыныкчывыс, коллегавыс Лидия Хорагаевна!

Төрүттүнген хүнүңер – юбилейиңер-биле изиг байыр чедирбишаан, Национал школа хөгжүдер институттуң тыва филология лабораториязының мурнундан силерге өртемчейде бар бүгү-ле буян-кежиктерни сеткиливистен йөрээп күзедивис! Силер-биле кады ажылдап чоруурувуска чоргаарланып чоруур бис. Ажыл-агый, амыдыралчы, кижизиг арга-сүмеңерни хүн бүрүде дыңнап, силерниң мерген угаадыгларыңар, кылган ижиңерге кызымак, бердингениңер, биче сеткилдиг арыг мөзү-бүдүжүңер, херек болза шын дээш быжыг туруштууңар биске үлегер-чижек болуп чоруур.

Институдувус тугун бедик тудуп алган, үнелеп четпес улуг үлүг-хууңар киирип, ооң мурнуку одуруунда чоруп олурар улуг алдар-аттыг башкыларывыстың бирээзи силер. Сеткилдерни дүймедиптер уран сөзүңер сырыны тыва чонуңар – бистерниң чүрээвисти чымчадып, сагыжывыс ажыдып, хей-аъдывысты бедидип, чалгыннандырып чоруур. Сүлде-сүзүүңер улам бедик болзун, демир-үжүүңер улам чидиг, чылгыр болзун! Бүгү-ле амылыглар аас-кежиктиг болзун! Чылыг-чымчак йөрээлдер доктаар-ла болзун!

Национал школа хөгжүдер институттуң коллективи.