Тываның Улустуң чогаалчызы Эдуард Баирович Мижиттиң чырык адынга …

Чаңгыс одуруг шүлүктер

Дээр биле кижи
Дүп чок ийи тамы ынчаар удур-дедир көржүп чор.

Суг бажы
“Бажы кайда суг боор бо?” деп, суг бажында бодап ор мен.

Күзелдер
Ижерге-даа, дораан суксаар, чигири хөй суксун ышкаш.

Чуртталга
Боскун ашкаш, төктүрге-даа, “Болдум!” диген кижи бар бе?..


Черниң тиинде

Тектониктиг сыгыглар деп ханы тиглер
Делегейни четки ышкаш шыва алган.
Ында-мында черни силгээн шимчээшкиннер
Ындыг тиглер душтарында болуп турар…

Чамбы-диптиң арыг чырыын, дүмбейин-даа,
Чавыс, бедиин – бүгүдезин чүмней чыггаш,
Угаан-чүрек долуп чоруур бодал-сагыш
Удур-дедир үскүлешкен – ол мен-дир мен.

Чүге дээрге, делегейниң тиглиг сыгыы
Чүрээм кежир балыг болуп эрткенинден,
Хүнү-биле дойлуп төнмес боралгактың
Күзелимге дүүшпезинден ындыг боор оң…

Чүү-даа канчаар, ханы болгаш ханныг балыг
Чүгле боттуң хинчээ болза, хамаан эвес,
Ынчалза-даа аарышкымның аагы-кээги
Ынаам сеңээ аар чүък бооп чүдүрлүр-дүр.

Хоорай-суурну өйлеп-өйлеп буза силгип,
Хоозурадыр шимчени бээр черлер чурттуг
Чамдык чоннар чаныш-сыныш чок-ла боор-дур —
Сарыым сени оларга-даа дөмейлээр мен.

Чоннар харын ындыг-ла ыйнаан черин каггаш,
Чоруур дээш-даа канчаптар боор – чурту кончуг,
Черниң тии дег амытанны – мени кагбас
Сээң чүрээң эң-не улуг тывызык-тыр.

Сактырымга, чамдык айыыл-халаптарны
Чалбарыглыг мөргүл-биле чайладыптар
Ыдык чолдуг кижилер дег, ынаам сен-не
Ынаныштыг камгалакчым ышкаш-даа сен.

Сактырымга, удур-дедир үскүлешкен
Чарык, бузук кезектер дег сеткилимниң
Бузундузун эптей тудуп, тудуштурган
Буян бүргээн Деңгер уктуг ышкаш-тыр сен.

Эдуард Мижит.