Тываның өөредилге яамызының Национал школа хөгжүдер институду бөгүн Таңды кожууннуң өөредилге эргелелинде «Тыва дылды, чогаалды башкылаарының чугула айтырыглары» деп үнүүшкүннүг семинарны эрттирип келген

Ооң киржикчилери – кожууннуң төрээн дыл болгаш чогаал башкылары, уруглар садтарының кижизидикчи башкылары база кожууннуң өөредилге эргелелиниң методистери.

Семинарның илеткелчилеринге сөстү берип тура, Таңды кожууннуң өөредилге эргелелиниң методкабинет эргелекчизи А.Э. Монгуш кожууннуң баштаар чери, өөредилге эргелели төрээн дылды кадагалаарынче, сайзырадырынче болгаш ону башкылаарынче онза кичээнгейни салып турарын демдеглээн. Ниитизи-биле кожууннуң онзагайы – орус болгаш тыва дылдың эдилекчилериниң кады сырый чурттап чорууру болур. Ынчалзажок, төрээн тыва дылын уругларның чедир билбес чоруу бүдүн республикада байдал-биле бир дөмей. «Ооң чамдык үндезинниг чылдагааны чаштар садында уругларның ийи дылды холуштур ажыглап турарында» – деп метод кабинет эргелекчизи чугаалап турар. Садикке тыва дыл башкызын тускайлаары чугула деп бодалды өөредилге эргелилиниң төлээзиниң сөстери база бадыткап турар.

Семинарга Национал школа хөгжүдер институттуң директору Е.М. Куулар «Тыва дылды өөредириниң системазы» деп лекциязынга дыл дээрге үннерниң, сөстерниң, домактарның бир-аай чурумчуттунган системазы деп чүүлдү теориялыг билиишкиннерге болгаш чижектерге даянып тургаш, тайылбырлаан. Илеткелге өөреникчилерниң тыва дылга кылган хыналда ажылдарында таваржып турар частырыгларның сайгарылгазын чоруткан. Дыл системазының ярустарынга доктаап тура, грамматиктиг сайгарылгаларны киржип келген башкылар күүсеткеннер.

Ийиги илеткелчи институттуң тыва филология лабораториязының улуг методизи Л.Х. Ооржак «Өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттары: Төрээн чогаал эртемин башкылаарының айтырыглары» деп теманы Таңды кожууннуң тыва чогаал башкылары-биле сайгарар.

Тыва дылды уруглар садтарынга өөредириниң чамдык аргалары-биле этнопедагогиктиг шинчилелдер лабораториязының методизи А.А. Монгуш кижизидикчи башкыларга таныштырар.

Өг-бүле кижизидилгезиниң тыва чечен чогаалда илереттингениниң сайгарылгазын институттуң директорунуң оралакчызы Э.О. Норбу чорудар.