Тыва сөстерниң ортузунга дүлей үннерниң үжүктерин шын бижиири

а) дүлей үннүӊ үжүүн сɵс дазылынга дакпырлавайн, чаӊгысты бижиир, чижээ: хамааты, ниити, ашак, эки, эртем, хуусаа, демисел, ɵпей, бопук;

б) дазылы азы дɵзү “т, с, к, п” деп дүлей үннер-биле тɵнер сɵстерге ол-ла дүлей үннер-биле эгелээн кожумак кирер болза, ук дүлей үннерниӊ үжүктерин дакпырлап бижиир.

Чижээ; чурт – чуртта, чурттар, чурттуг, чурттакчы, чуртталга; тут – туттунар, туттурар; бижит – бижиттирер, бижиттинер; ɵс – ɵссе, ɵссүн; кес – кессе, кессин; тып –тыппас, тыппышаан; быжык – быжыккан; ырак – ыраккы.

Ынчаарга “ортаакы, кудуку, мурнуку, үстүкү, даштыкы, иштики” чергелиг сɵстерниӊ ортузунга чаӊгыс к-ны бижиир.