Тыва литературада өг-бүле кижизидилгези

Таңдыга болган семинарның база бир киржикчизи – Национал школа хөгжүдер институттуң директорунуң оралакчызы Эрик Норбу. Ол “Тыва литературада өг-бүле кижизидилгези” деп темага илеткелди кылган.

Тыва чогаалда өг-бүле кижиниң хевирлеттинериниң кол “уязы” кылдыр илереттингенин тодаргай чижектерге даянып тайылбырлап бадыткаан. Тыва литературада ада-иези биле ажы-төлдүң аразында билишпес чоруу ховар таваржыр турганын амгы үеде херек кырында амыдыралда таваржып турар чижектер-биле деңнээн. Ол чоннуң чаңчылчаан культуразы-биле сырый холбаалыг. Бо бүгүнүң үндезини тыва улустуң аас чогаалында, үлегер домактарда быжыглаттынган. Ону күүседири албан, аңаа кым-даа удурланып шыдавас. Ол дээрге бижиттинмээн хоойлу болур.