Тыва дыл – чоннуң өнчүзү

Бо хүннерде Кызыл хоорайда 16 дугаар Лицейге болган ужуражылгага Тываның Улустуң чогаалчызы Мария Күжүгет база шүлүкчү, литературовед, Россия Федерациязының Улус өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, ТР-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Лидия Ооржак өөреникчилерге школа программазында тыва чогаалчыларның чогаалдары-биле таныштырылганы кылганы база бир солун хемчег болган.

Баштайгы кезээнде 8-ки класстың өөреникчилери-биле танышкан. Дараазында кичээлде 6-гы класстың өөреникчилеринге тыва дылдың амгы үеде чугулазын билиндирип, тыва чечен чогаал программазында амгы үеде кандыг чогаалчылар барын таныштырган. Школачылар биле чогаалчылар аразында харылзааны калбартып, удаа-дараа кичээлдерге чогаалчыларны киириштирип турарын сүмелээн.

Россия Федерациязының Улус өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, ТР-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Лидия Ооржак чогаал бижииринден аңгыда, хөй-хөй өөредилге номунуң автору дээрзин уруглар билип алган. Тываның Улустуң чогаалчызы, башкы Мария Күжүгет – ТывКу-нуң литература музейиниң удуртукчузу. Ооң доостурган студентилери: Эмма Кутузовна Элбек база Чаяна Бады-Делгеровна Салчак Кызыл хоорайда 16 дугаар Лицейде тыва дыл башкылап ажылдап турары өөрүнчүг болган.

Кызыл хоорайның 16 дугаар лицейиниң башкылары октябрь 24-те тыва дыл, чогаал, төөгү талазы-биле билииниң деңнелин тодаратпышаан, төрээн чер-чуртунуң культуразын, ажыл-амыдыралын өөренир сонуургал-биле чаңчылчаан чылдың эртер «Үш ыдык» аттыг этнокультурлуг диктантыга идепкейлиг киришкеш, билиин көргүскеннер. Хемчег баян үделгези-биле хөгжүмнүг сула шимчээшкин, ыр-сам-биле доозулган. Диктантының түңнелдери:

1-ги чер – Аяна Васильевна Сотпа, орус дыл, чогаал башкызы;
2-ги чер – Карина Вадимовна Нас-Сюрюн, эге класстар башкызы;
3-кү чер – Чойгана Анатольевна Шивит-Доржу, эге класстар башкызы алган.

9-ку классчылар аразында эрткен «Брейн-ринг» оюнун бедик деннелге тыва дыл башкызы Чаяна Бады-Делгеровна Салчак эрттирген. Чаяна Бады-Делгеровна ажылынга бердинген, кызымак дээрзи ооң ажылындан көскү. Школаның амыдыралы солун: өөреникчилер, чогаалчылар аразынга ужуражылгалар солун байдалга эрткен дээрзин демдеглээр апаар.

Лидия Иргит. “Твой информ” деп солундан