Тыва дыл, чогаалдың электроннуг өөредилге номнарынче базым

Национал школа хөгжүдер институт Тыва Республиканың Чазааның айтыышкыны-биле бадылаттынган «Тыва Республикага 2024-2033 чылдарда тыва дылдың хөгжүлдезинге күрүне деткимчезиниң эчис сорулгаларының» шиитпириниң күүселдезин чедип алыр сорулга-биле тыва дыл, чогаал башкыларынга «Өөредилге номнарының электроннуг хевирлерин кылып тургузарының технологиялары» деп өөредиглиг семинарны эрттирген.

Семинарга республиканың ырак-чоок кожууннарындан, Кызыл хоорайдан уруглар садтарында, эге болгаш ортумак ниити билиг өөредилге черлериниң тыва дыл, чогаал башкылары, институттуң эртем ажылакчылары болгаш методистери киришкен.

Дыңнакчыларны өөредилгениң чаарттынган федералдыг стандарттарының хоойлу-дүрүмнери-биле, өөредилгени чурагайжыдып турарының барымдаалары, ооң кол негелделери-биле лекторлар таныштырган. Оон аңгыда үн бижидилгелерин, видео бижидилгелерни кылырының аргаларын өөреткен. Дыңнакчылар янзы-бүрү чурук, иллюстрация, ырыларны шилип тыпкаш, оларны өөредилгеге ажыглаар кылдыр кожуп, эдип-чазаарының аргаларын шиңгээдип алганнар.
Семинарның практиктиг кезээнде башкылар информация-коммуникациялыг технологияларның элементилерин канчаар ажыглап турарын коллегаларынга таныштырып, боттарының арга-дуржулгазы-биле солушкан.

Тыва дыл, чогаал эртемнериниң өөредилге программазынче кирип турар чогаалдарынга, дүрүмнеринге даянып, электроннуг хевирниң шыгжамырын тургузарынга семинарның киржикчилерин киириштирип, демнежип ажылдаарын дугурушкан. Бо чугула ажылды Национал школа хөгжүдер институт удуртуп баштаар.
Семинарны эрттиреринге таарымчалыг байдалды тургузуп бергени дээш Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң удуртулгазынга четтиргенивисти илередип тур бис.