Өг-бүле хүнүнге уткуштур

Кызыл хоорайның школа назыны четпээн уругларның 22 дугаарлыг “Солнышко” аттыг уруглар садының тыва дыл башкызы Хаянмаа Дамба бүгү делегейниң Өг-бүле хүнүнге тураскааткан “Ромашка”, “Совята” аттыг улуг бөлүктерниң уругларынга «Өг-бүлем» деп кичээл болуп эрткен.

«Өг-бүле» деп сөс «ӨГ» деп сөстен укталганын уруглар билип алган. «Өгде кымнар чурттап турар?» деп айтырыгга уруглар: «Өгде кырган-авам, кырган-ачам, авам, ачам, дуңмам, угбам болгаш мен чурттап турар бис» деп харыыны бергеннер. Ол ышкаш өг иштинде мээң өг-бүлем бар деп билиишкинни уруглар сактып билип алганнар. Тыва өг хүнге дөмей, ол борбак, ынаалары хүннүң херелдери дег өг-бүлениң кежигүннерин камгалап, чаглактап чоруур деп бичии чаштар өөренген.
Кичээлди доозуп тура, “Алдын хүн чырып турзун деп ырыны ырлашканнар.

Алдын хүн чырып турзун!
Ак-көк дээр аяс болзун!
Авам мөңге чурттазын,
А мен кады чурттаайн!