ӨГ-БҮЛЕ ХҮНҮ-БИЛЕ!

Бүгү делегейде Өг-бүле хүнү таварыштыр Национал школа хөгжүдер институтуң өмүнээзинден тыва чонувуска сеткиливис ханызындан байыр чедирип тур бис!
Өг-бүле чырык чер кырында амыдыралдың болгаш кандыг-даа ниитилелдиң кол өзээ болуп чорууру билдингир. Тыва кижи өг-бүлезин ынакшылдың ыдыктыг сүзүү кылдыр көрүп, ажы-төлүн болгаш төрел-дөргүлүн эң-не дээди байлаа кылдыр санап чоруур.
Чоннуң төөгүзү, үндезин культуразы, өгбелеривистен дамчып келген чаагай ёзу-чаңчылдарывыс өг-бүлениң салгалдарының мөзү-бүдүжүн хевирлээринге канчаар-даа аажок улуг ужур-дузалыг болуп келген.Төрээн чериниң төөгүзүн, төрел чонунуң үндезин культуразын, ужур-чаңчылдарын эки билир, ол-ла бүгүнү ажы-төлүнге дамчыдып берип чоруур кижи – чуртунуң үлегерлиг болгаш төлептиг хамаатызы болур.