Ноябрь 25-те Кызылдың 4 дугаар школазынга хоорайның эге школаларының 2-4 дугаар класстарынга төрээн (тыва) дыл, төрээн (орус) дыл болгаш литературлуг номчулга эртемнеринге муниципалдыг деңнелде олимпиада болуп эрткен

Олимпиадага хоорайның 14 школазындан шупту 84 өөреникчи киришкен. Национал школа хөгжүдер институттуң мурнундан тыва филология лабораториязының эргелекчизи Монгуш В.В. олимпиаданың ажыдыышкынынга байыр чедирип, уругларга ном белекчигештерин сунуп киришкен. Олимпиада үш хевирге эрткен. Бир дугаарында киржикчи бүрүзү бердинген онаалгаларны бот-тускайлаң кылып күүсеткеннер. Дараазында бөлүктер аайы-биле ажылдааннар. Үшкү кезээнде тыва өг болгаш орус избаның (бажыңның) эдилелдериниң дугайында белеткээн төлевилелдерин көргүзүп камгалааннар. Түңнел онаалгага школа бүрүзү чогаадыкчы белеткенген. Уруглар орус, тыва чоннарның чаңчылдарын, культуразын кайы хире билирин сонуургадып көргүскеннер. Олимпиада ажылдарын жюри хынап түңнээн соонда, ноябрь 27-де тиилекчилерни шаңнаар.