Национал школа хөгжүдер институттуң улуг методизи Альбина Монгуш Чадаананың “Хээлер” уруглар садынга “Уруглар садтарынга ада-иелер-биле ажылдың чорудулгазы” деп илеткелди кылган