Национал школа хөгжүдер институтта аалчылар

Шагаа бүдүүзүнде Национал школа хөгжүдер институтта чымыштыг. Боттарның башкы амыдырылчы дуржулгазы улуг, Шагаа бүдүүзүнүң чаагай күзээшкиннери-биле үлежип, чаа бодал-саналдар болгаш янзы-бүрү айтырыгларлыг аалчылап кээп турар.

Оларның бирээзи – Улус өөредилгезиниң хоочуну Сонам Анчымаа Иргитовна. Амгы үеде Анчымаа Иргитовна хүндүлүг дыштанылгада олурза-даа, уйнуктарының ажы-төлүнге төрээн дылын сонуургадып, өөредип турар кырган-аваларның бирээзи. Башкы аныяк-өскен ажы-төл аразында төрээн дылын билбес улустуң саны көвүдеп турарын дүвүрел-биле демдеглеп, ол дээш уйгу чок сагышсырап чоруурун институттуң методистеринге чугаалап, тыва дыл кичээлдери чүге эвээжээн, тыва дыл кичээлдериниң методиказы дугайында чидиг айтырыгларны салып, сүмележип келген.

Улус өөредилгезиниң хоочун башкызы аныяктарга байлак арга-дуржулгазын сөңнеп чоруур Ооржак Анна Кыдат-ооловна келин кыстар дугайында чыгдынган ажылы дугайында база тыва чоннуң чаңчылында келин кижи кандыг болур дээрзин илереткен бодалдары-биле үлежип, Россияда чарлаттынган «Өг-бүле чылында» чаа ажылын парладыр сорулгалыг кээп чораан.