Кадыының байдалы кызыгаарлыг уруглар-биле ажылдап турар тыва дыл, чогаал башкыларынга билиглер бедидер курстар

2024 чылдың май 14-16 хүннеринде Национал школа хөгжүдер институт республиканың тускай эдилгелиг дузалал школаларында кадыының байдалы кызыгаарлыг уруглар-биле ажылдап турар тыва дыл, чогаал башкыларынга билиглер бедидер курстарны организастап эрттирген.

Курстарга 36 шакка көрдүнген программа үш кезектен тургустунган: эрге-хоойлу талазы-биле нормативтиг документилер дугайында, теоретиктиг билиглерлиг болгаш практиктиг кезээ. Мындыг программалыг курс бир дугаар эртип турары онзагай болган.

Бо өөредилгениң сорулгазы – республиканың инклюзивтиг өөредилгезинге база тускай эдилгелиг дузалал школаларының өөредилгениң, башкылаашкынның деңнелин илередири, өөредилге-методиктиг баазазын системажыдары болгаш чаа амгы үениң ӨФКС негелделеринге дүүштүр үре-түңнелдиг технологияларны илередири болур.

Курстарга өөредилгениң шупту чадаларында кадыының байдалы-биле кызыгаарлыг уруглар-биле ажылдарны арга-дуржулгалыг башкылар таныштырган. Школа назыны четпээн уруглар албан черинден хоочун башкы Ондар Светлана «Тывавыстың каас-чараш черлери», «Өгнүң дериг-херекселдери», «Азырал мал-маганывыс» дээш оон-даа өске темаларлыг өңгүр чараш дериг-көргүзүглерин, холу-биле тудуп кылганы ойнаар-кыстарны көргүзүп, дыңнакчыларны магадаткан. Эге школаның башкыларынга солун илеткелди 10 дугаар эдилгелиг школаның башкызы Кужугет Сай-Суу кылган. Башкы бодунуң ажылдап кылганы «Оюннуг шуралгак» деп оюннар технологиязын кичээлдерге уругларны сонуургадыр, идиг бээр аргаларны тайылбырлап көргүскен.
Өөредилгениң ортумак чадазынга Хөндергейниң эдип-чазаар школазының башкызы Тулуш Радка биле Кызыл хоорайның 10 дугаар школазының башкызы Ашак-оол Лариса тыва дыл кичээлинге ажыглаар ажылчын кыдырааштарын таныштырган.

Кадыының байдалы-биле онзагай уругларны чарашсынып, оларны кижи кылып каар дээш, амыдыралдың оруунче үдеп, чаныш-сыныш чок ажылдап чоруур чогаадыкчы башкыларның ажыл-ижи чогуур үнелелди алган турар ужурлуг.