ИЮНЬ 6 – АЛЕКСАНДР ПУШКИННИҢ ТӨРҮТТҮНГЕН ХҮНҮ

Александр Пушкин
Дугаланчак далай эрии,
Дуб ыяш ында үнген.
Алдынналчак илчирбени
Аай-дедир диис кырлаан.

Ыңай баарда – тоолун ыдар,
Ырлавышаан дедир эглир.
Элдеп-эзин хуулгаазыннар
Эңме-тикчок мында деп бил.

Кижи баспаан кокпаларда
Көстүп көрбээн аңнар изи,
Дагаа буттуг бажыңчыгаш,
Дашты муңгаш, ында турар.

Көңгүлүнде Яга-кадай,
Көксенмишаан, шурап чоруур,
Ыргак-дагыр төжек ышкаш,
Ыяш кижи тояап чоруур.

Башка чедир чалыы кыс боор,
Белден куду балык апаар
Русалкалар будук санай
Оргулаарын көөр силер.

Азарганчыг дүрзүлерден
Арга-арыг бүткен ышкаш.
Шала даңгаар эриктиве,
Чалгыг-биле чарышпышаан,
Курлак чедир кара салдыг
Куяк хептиг хайгыылчылар,
Черноморга баштадыпкан,
Четче-бүрүн үнүп кээрлер.

Хоор чонну кайгатпышаан,
Хемнер кежир, даглар ажыр,
Санчок узун салы-биле
Сайын эрни ораап алган,
Кара илби кылыр ашак
Хадып-киискип, ужуп чоруур.

Хоругдалда кадын орар,
Хостакчызы – шынчы бөрү,
Дайынзырак каржы хаанны
Тажы оолак тиилеп үнер.

Кащей ында алдыны дээш,
Харамындан өлүр четкен.
Орус черниң, орус чоннуң
Онза чаңы мында сиңген.

Алаң кайгап артар силер –
Аңаа чордум, ону көрдүм,
Аъжын-чемин амзаар дээним
Аксымдыва кирбейн барды.

Дугаланчак эрик черде
Дуб-даа турду, диис-даа чорду,
Илчирбезин дескинмишаан,
Илби сөзүн сөглеп берди.

Очулгазы Манчын Экер-оол.