Чөөн-Хемчик кожуунда Мөңгүн-Тайга, Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл, Өвүр кожууннарның шудургу ажыл-ишчи башкыларының “Башкы болгаш дагдыныкчы” чылын хаап турар

Хүннүң бирги чартыында 7 аңгы шөлчүгештерге Ажык эжиктер хүнүн эрттирген.Ук кожууннарның өөредилге албан черлеринге ажык кичээлдер, мастер-класстар, дыңнадыглар киржикчилерниң кичээнгейин хаара туткан.
Национал школа хөгжүдер институттуң директору Елена Куулар Чадаананың 3 дугаар школазында хемчеглеринде киришкен.Ук школага 10 аңгы башкы чогаадыкчы ажылын ажык кичээлдерге бараалгаткан соонда, немелде өөредилге төвүнүң ажылынын аалчыларга көргүскен.
Концерт соонда “Эртем-шинчилел ажылының дерилгези” деп илеткелди Елена Куулар кылган. Дагдыныкчының ажылын боттандырарының ужур-дузазының дугайында илеткелдерни 3 дугаар школада дагдыныкчы-башкылар Л. Сегленмей, Ч. Ооржак номчаан.