«Башкы болгаш дагдыныкчы чылынга»

2023 чылдың декабрь 8-те Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажы сумузунуң «Ооржак Хорагай» аттыг культура одаанга солун ужуражылга болуп эрткен.

«Сактыышкыным «кавайы» боор Чыраа-Бажы өскен суурум» деп темалыг литературлуг кежээни чаңгыс чер чурттуу, Национал школа хөгжүдер институттуң тыва филология лабораториязының улуг методизи, чогаалчы Лидия Хорагаевна Ооржак-биле Чыраа-Бажы ортумак школазының удуртулгазы, башкылары бедик деңнелге эрттирген.

Ужуражылгага Россия Федерациязының журналистер болгаш чогаалчылар эвилелдериниң кежигүнү Л.Х. Иргит, Тываның национал хөгжүм-шии театрының литература кезээниң ажылдакчызы, шүлүкчү К.К. Коңзай база Тываның күрүне университединиң чанында «Сорунза» аттыг чечен чогаал каттыжыышкынының кежигүнү А.С. Санаа, ол ышкаш Национал школа хөгжүдер институттуң тыва филология лабораториязының эргелекчизи В.В. Монгуш киришкеннер.

Литературлуг байырлал юбиляр чогаалчының төрүттүнген чери – каас-чараш бойдус чурумалдыг, төөгүлүг кыштаг Шанактыг-Өдекче аян-чорук-биле эгелээш, культура одаанга 1-4, 5-7, 8-9 класстарның өөреникчилериниң аразынга уран номчулга мөөрейи база суурнуң чурттакчылары-биле ужуражылга-сактыышкынныг кежээ кылдыр уламчылаан.

Мөөрейге ниитизи-биле 48 өөреникчи киришкен. Уруглар чаңгыс чер чурттуунуң төрээн черин алгап-мактаан шүлүктерин сагыш-сеткилди доюлдуруп кээр, каракка чуруттунуп кээр кылдыр уран-чечен, чараш номчааннар. Жюри кежигүннери – школаның хоочун башкылары Г.А. Куулар, Р.К. Сарыглар база аалчылар К.К. Коңзай, А.С. Санаа хар-назын аайы-биле тиилекчилерни илередип, тускай номинациялар, дипломнар-биле уругларны шаңнаан. Национал школа хөгжүдер институттуң удуртулгазының мурнундан Өөрүп четтириишкин бижиктерин тиилекчилерге тывыскан.
Литературлуг кежээге Чыраа-Бажы сумузунуң Чагырга даргазы Р.В. Ооржак башкы, дагдыныкчы, чогаалчы Л.Х.Ооржакка байыр чедирип, «Чер-чуртунуң алгакчызы, үнелекчизи, Чыраа-Бажы сумузунуң хүндүлүг хамаатызы» деп хүндүткелдиг атты тывыскан. Кежээге Л.Х. Ооржактың чаңгыс чер чурттуглары – «Йөрээл» аттыг хоочуннар бөлүү, сумуда херээженнер чөвүлели, чаңгыс класска өөренип чораан эш-өөрү, төрел чону байыр чедирип, юбилярга сеткилинден белектерин сөңнеп, чылыг сактыышкыннарын чугаалап турганнар.

Хүндүлүг чаңгыс чер чурттуунуң юбилейинге тураскааткан литературлуг кежээ Чыраа-Бажы сумузунуң чурттакчыларының хей-аъдын көдүрүп, өзүп олурар аныяк-өскенинге төрээн дылынга сонуургалын бедидип, өөредиглиг, төөгүлүг болуушкун болуп артар дээрзин суурнуң улуг назылыглары чугаалап турганнар.

Национал школа хөгжүдер институттуң удуртулгазының мурнундан хемчегни бедик деңнелге организастап эрттирген башкыларга – Чыраа-Бажы ортумак школазының директору Э.О. Монгуш, директорнуң кижизидилге талазы-биле оралакчызы А.А. Монгуш, тыва дыл болгаш чогаал башкызы У. Ы. Донгак, педагог-библиотекарь Ч.Д. Кара-Сал, технология болгаш чурулга кичээлиниң башкызы Н.М. Монгушка Өөрүп четтириишкинниң хүндүлел бижиктерин тывыскан.

Бодунуң өмүнээзинден аалдап келген башкы культура одааның коллективинге, төрээн школазының коллективинге база эш-өөрүнге белектерин сөңнеп, өөрүп четтиргенин илереткен. Бичии киржикчилерге чигирзиг белектерин сунуп, моон-даа соңгаар төрээн дылынга ынак, уран номчулгага сонуургалдыг болурун чагаан.