ҮНЕЛЕП ЧОР

Чимистиг ыяшты чимизинден,Чидиг сөстү утказындан,Чилигже киир өде халыырЧигезинден үнелеп чор. Баглаан багны быжыг доңдан,Барган черни чуртташтыындан,Баскан изиң таңма кылдыр,Балалбазын арттырып чор. Чүү-даа чүве үнемчелиг,Чүгле ылгап таныырында,Чүрек, угаан ханызынданШүүреп тып алырында. Мария Кыргыс

Төрээн (тыва) литературага чаа өөредилге номнары

Тыва Республиканың Өөредилге яамызының тускай чагыы ёзугаар өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттарының негелделеринге дүүштүр тургускан программа ёзугаар «Национал школа хөгжүдер» институттуң ажылдакчылары өөредилге черлеринге «Төрээн чогаал» (5-9 кл.), «Тыва чогаал» (10-11 кл.) номнарын кылып доосканы улуг өөрүшкү. Өөредилге ному РФ-тиң ӨФКС-тиң Показать полностью…

Объявляется республиканский конкурс “Юный поэт/ Аныяк шүлүкчү” с 8 июня по 31 августа 2022 года.

  Объявляется республиканский конкурс «Юный поэт/ Аныяк шүлүкчү» ГБНУ Министерства образования Республики Тыва «Институт развития национальной школы» и Союз писателей Республики Тыва проводит конкурс «Юный поэт/ Аныяк шүлүкчү» с 8 июня по 31 августа 2022 года. Цель конкурса:* выявление и Показать полностью…