«Аныяк шүлүкчү» мөөрейниң түңнелдери

Национал школа хөгжүдер институттуң, «Баштайгыларныӊ шимчээшкини» деп уругларның болгаш аныяктарның хөй-ниити шимчээшкининиң болгаш Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң эрттирип турары «Аныяк шүлүкчү» деп республика чергелиг мөөрейниң түңнелдерин таныштырдывыс.

Ийи дугаар эртип турар мөөрейниң киржикчилериниң саны бо чылын, эткен чылга деӊнээрге, көвей болган. Бо удаа мөөрейге республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан ниитизи-биле 106 элээди болгаш аныяк назылыг шүлүкчүлер киришкен.Республиканың школаларын дооскаш, өске регионнарда өөренип турар сургуулдарныӊ «Аныяк шүлүкчү» деп мөөрейге идепкейлии-биле киржип турарын онзагайлап демдеглээри чугула. Киржикчилерниң ажылдарын үнелеп көргеш, жюри кежигүннери дараазында түңнелдерни үндүрген.

Ортумак өөредилге черлериниң сургуулдарының аразынга бирги черни Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал сумузунуң төлээзи, Томскунуң эмчи колледжизиниң сургуулу Айгуль Иргит чаалап алган. Ийиги черге Чаа-Хөл кожууннуң Ак-Туруг суурнуң төлээзи, Красноряск хоорайныӊ кооперативтиг техникумунуң студентизи Чыжыргана Бадарчы төлептиг болган. Үшкү шаңналдыг черни Балгазынның көдээ ажыл-агый техникумунуң сургуулу Чечена Шалык ээлээн.

10-11 класстар аразынга бирги черни Өвүр кожууннуң Дус-Даг ортумак школазының 11-ги клазының өөреникчизи Сюзана Куулар чаалап алган. Ийиги черге Чаа-Хөл кожууннуң Ак-Туруг ортумак клазының 10-гу клазының өөреникчизи Тана Опай төлептиг болган. Үшкү шаңналдыг черни Тожу кожууннуң Тоора-Хем ортумак школазының 10-гу клазының өөреникчизи Милана Комбу ээлээн.

5-9 класстар аразынга бирги черни Барыын-Хемчик кожууннуң Аянгаты ортумак школазының 8-ки клазының өөреникчизи Амилияна Сайын-Хөө чаалап алган. Ийиги черге Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал ортумак школазының 9-ку клазының өөреникчизи Норбу Иргит төлептиг болган. Үшкү шаңналдыг черни база-ла Бай-Тал ортумак школазының 6-гы клазының өөреникчизи Аюна Очур-оол ээлээн.

Республика чергелиг «Аныяк шүлүкчү» мөөрейниң бүгү киржикчилеринге болгаш тиилекчилеринге, оларны белеткээн дагдыныкчы башкыларынга байыр чедирбишаан, моон-даа соңгаар чогаадыкчы чедиишкиннерни сеткиливис ханызындан күзеп тур бис! Мөөрейниң киржикчилеринге болгаш тиилекчилеринге шаңнал-бижиктерни байырлыг байдалга тыпсырын тодарадыпкаш, немей медээлээривисти дыӊнаттывыс!