«Аныяк шүлүкчү» деп республика чергелиг мөөрейниң 10–11 класстар аразынга бирги черни Өвүр кожууннуң Дус-Даг ортумак школазының 11-ги клазының өөреникчизи Сюзана Куулар чаалап алган

Ол кожуун, республика болгаш Россия чергелиг «Ада-чурт» деп темалыг эртем-практиктиг конференцияның шаңналының эдилекчизи.
Удуртукчу башкызы – Айлан Дас-ооловна Осурбай.

Башкым

Арат чоннуң ажы-төлүн
Айтып, сургап өөреткен
Улус-чонга хүндүткелдиг,
Угаангыр-ла эргим башкым.

Эртенниң-не менди солчуп,
Ээлдек чаңныг уткуп алыр,
Эрес-кежээ, чазык-чараш,
Эргим ынак мээң башкым.

Улугларны, уругларны
Угаадыглыг чагып сургаар,
Эртем-биле чүглендирер
Эң-не эргим ынак башкым.

Өөредилгээ, ажыл-ишке
Өскелерге үлегерлиг,
Даады-ла сургап чоруур
Дагдыныкчы улуг башкым.

Ай дег, хүн дег чырык, чылыг
Ачы-буян өргүп чоруур,
Авам ышкаш хүндүлээрим,
Ажыл-ишчи мээң башкым.


Амыр-тайбың делгерезин!

Азия диптиң төвү болур
Ак-көк Тыва чуртувуска
Аас-кежик бүргей алган
Амыр-тайбың делгерезин!

Чамбы дипти эргий чурттаан
Чаштар үнү чаңгыланган,
Чаяаттынган чуртувуска
Чараш тайбың делгерезин!

Оран-чурттуң делгеминге
Оолдар, кыстар ойнап-хөглеп,
Айыраң каас чечек ышкаш,
Амыр-тайбың делгерезин!

Алдын хүнүм хүннеп турзун!
Ак-көк дээрим аяс турзун!
Арат-чонум, бичии чаштар
Амыр-тайбың чурттаар болзун!