Ульяна Семеновна Лойгу:

«1986 чылда Коммунистиг партияның кежигүнүнче кирип турумда, силерниң сорулгаңар кандыгыл дээрге, ада-ие университеди тургузар мен дээн мен. Чүл дизе, ол үеде Днепропетровск хоорайның «Учительская газета» солунундан ада-ие университединиң дугайында чүүл номчааш, кончуг сонуургаан турган мен. Оон бээр 37 чыл дургузунда ада-ие университедин төрээн школамда эрттирип чоруур мен. Бистиң эрттирип турар өөредилгелеривиске анык ада-иелер, ылаңгыя адалар, улуг сонуургалдыг болгаш идепкейлии-биле киржип турары кончуг өөрүнчүг».

У.С. Лойгу – башкылар династиязының төлээзи, Россия Федерациязының ниити өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, «Улуг башкы» деп аттың эдилекчизи, Эрзинниң РСФСР-ниң алдарлыг башкызы Н.Д. Лойгу аттыг Бай-Даг школазының орус дыл, литература башкызы, школаның «Көк-Даш» аттыг төөгү болгаш чурт-шинчилел музейниң эргелекчизи, Тываның өөредилге шугумунуң хоочуну, дагдыныкчы. Башкылал ажылында ниитизи-биле 51 чылдың дургузунда ак сеткилдиг бараан бооп чоруур.