Улусчу педагогика төвүнүң 30 чылдаанын байырлаан

Кызыл хоорайның 9 дугаар гимназиязы 30 чыл бурунгаар тургустунган улусчу педагогика төвүнүң таваан салган.

1992 чылда Тыва Республиканың улустуң башкызы Валентина Дөмүр-оолдуң эгелээшкини-биле гимназияга өөредилге-кижизидилге ажылынга сүзүк болгаш мөзү-шынар кижизидилгезин тыва чоннуң улусчу педагогиказынга даянып чорударының дугайында чугула сорулганы салганы бөгүнгү күрүне чергелиг чугула айтырыгларны шиитпирлээринге удуртулга болган.

Сүзүк болгаш мөзү-шынар кижизидилгези кол черни ээлеп турары-биле аныяк-өскенни өг-бүлезинге, төрээн черинге, төрел чонунга, төрээн дылынга ынак болурунга, онзагай культуразын, ооң байлаан хумагалаарынга болгаш салгалдан салгалче чаагай чаңчылдарны, ёзулалдарны дамчыдып бээринге коллективтиң киирип турар үлүг-хуузун үнелеп четпес.

Хүндүлүг башкыларывыс Валентина Өдүрековна Дөмүр-оолдуң, Анна Кыдат-ооловна Ооржактың, Светлана Чоодуевна Шулуу-Маадырның төрээн Тывавыстың школаларынга улусчу педагогиканың шылгараңгай үзел-бодалдарын боттандырарынга эртем-методиктиг арга-дуржулгазы Тываның өөредилге системазының утказын байыдып турар.Башкыларывыстың тургусканы программалары “Өг-бүле педагогиказы”, “Аныяк өг-бүлелерге сүмелер”, “Өг-бүле педагогиказы: үндезин тыва кижизидилге”, “Өгбе өөредии”  амгы үеде өг-бүлениң дээди сүзүктеринге аныяк-өскенни кижизидеринге башкыларның даяныр чугула өзээ болуп турар. 

Хүндүлүг башкыларывыс, өөреникчилер болгаш ада-иелер!

Силер бүгүдеге быжыг кадыкшылды, чогаадыкчы чедиишкиннерни Гимназияның ам-даа бурунгаар депшип,  сайзыраарын йөрээдивис.

Национал школа хөгжүдер институттуң коллективинден.