Улуг-Хем кожуунга методиктиг хүн болуп эртер

Январь 20-де Национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчылары Шагаан-Арыг хоорайның ийи дугаар школазынга Улуг-Хем, Чеди-Хөл болгаш Чаа-Хөл кожууннарның тыва дыл, төрээн чогаал болгаш улусчу ужурлар башкыларынга методиктиг хүннү эрттирер.
Институттуң үнүүшкүнү Россияның эртем хүнүнге уткуштур планнаттынган. Аңаа тыва дылды камгалап арттырарының, ону сайзырадырының болгаш башкылаарының айтырыгларын чугаалажыр.

Оон аңгыда хүн айтырыынче республиканың башкыларының удавас болур чыыжының план-төлевилелиниң таныштырылгазы болгаш Шагаа байырлалын өөредилге черлеринге эрттирериниң методиктиг сүмелери кирген. Методиктиг хүннүң киржикчилери республиканың тыва дыл болгаш чогаал башкыларының ассоциациязының удуртукчузу М. Н. Ооржактың башкылаашкын ажылынга 25 чыл бараан болганынга тураскааткан көжүп чоруур делгелгези-биле таныжар аргалыг. Методхүннүң культурлуг планында башкылар Шагаан-Арыгда кожууннуң культура төвүнге болуп эртер «Шүлүктерим чүглендирген Улуг-Хемим» деп шүлүк мөөрейин көөрлер.